CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

oktober 2022

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                      G.J. Dalhuizen

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                                           5414227)

Secretaresse                     Patricia Kluin 

                                          Fluitersweg 26

                                          7345 BK  Apeldoorn                      Penningmeester                Vacature

Redactie clubblad en         Kees van Maanen

2e voorz./penningm.a.i.     Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct       Gert Weenink (Telefoon 055 -
                                                        3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor problemen bij het bestellen van ringen kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 06 – 493 04 197

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop de leden ringen kunnen bestellen vanaf 01 april a.s. zal wijzigen.

E.e.a. is in november middels een schrijven aan alle ringencommissarissen en in januari met een artikel in Onze Vogels uitgelegd. In het blad van maart verschijnt een uitleg over de wijze waarop men kan inloggen. Alle leden kunnen vanaf deze datum alleen nog online bestellen.

Vanaf deze datum kunnen zij spoedbestellingen voor 2022 en de ringen voor 2023 zelf bestellen. Dit is de enige wijze waarop er nog ringen besteld kunnen worden. De informatie op onze website wordt einde maart aangepast. De eerder al bestelde ringen voor ronde 4 worden nog op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencommissarissen verzonden, daarna vervallen de bestelrondes en kunnen de bestaande bestelformulieren niet meer gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor ringen voor beschermde soorten komt te vervallen. Iedere besteller logt dan namelijk persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek zijn vastgelegd. Ons bereiken vragen van de leden die niet beschikken over internet. Feit is dat iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij zijn een prima vraagbaak. Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het opgegeven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden. Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat wij hierop geen uitzonderingen meer kunnen maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.b. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

De nieuwe prijzen zijn:
Normale ringen € 0,30
Ringen beschermde soorten € 0,40
RVS ringen € 2,00
Grote blank aluminium ringen € 1,00
Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50
Opslag spoedkosten per ring € 1,00
Opslag niet-leden per ring € 1,00 

Als vereniging zullen wij u bijstaan indien u ringen wil bestellen en hier zelf niet de mogelijkheid voor heeft, of het niet digitaal voor elkaar krijgt.

Kom dan naar een vergadering en daar krijgt u de hulp.

Het bestuur.


 

Ceresamadine

De ceresamadine is in veel literatuur beschreven als een vogel die warme huisvesting nodig heeft. Gelukkig kan ik dat hierbij ontkrachten, literatuur is niet altijd meer relevant. De ceresamadines zitten in mijn buiten volière naar volle tevredenheid zonder enige vorm van verwarming. Het zijn dus ideale vogels die gewoon in de buiten volière kunnen

Over de herkomst van de ceres amadine is in de literatuur niet veel bekend. Er is bekend dat ze rond 1872 in Europa geïmporteerd zijn, waarbij het waarschijnlijk is dat ze in niet al te grote hoeveelheden geïmporteerd zijn. Tegenwoordig zijn alle ceresamadines in de handel geboren in gevangenschap. Sinds 1960 is er een uitvoerverbod van van ceresamadines in Australië ingesteld.

De ceresamadine komt van nature hoofdzakelijk voor in Australië. Het leefgebied strekt zich uit van Townsville in Queensland tot New South Wales. Ceresamadines leven graag in gebieden waar veel lage struiken en grassen groeien. Ook een beekje of poel met vers water mag uiteraard niet ontbreken. Ze worden regelmatig gezien op rietoevers en akkers waar ze op zoek zijn naar hun dagelijkse voeding.

Beste leden, 

Voor het eerst gaan wij samen met onze zustervereniging “Kanaria” een gezamenlijke activiteit organiseren.

Een tafelkeuring voor kleur en postuurkanaries.

Als er onvoldoende vogels worden aangeboden zullen wij een lezing over deze vogels verzorgen. 

Wij hopen van harte dat veel van onze leden aanwezig zullen zijn in het Duivensportcentrum.

 

Namens het bestuur.


Geslachtsonderscheid bij ceresamadines

  1. Ceresamadine: Links man, rechts pop

Het geslachtsonderscheid bij de ceresamadine is niet moelijk. Het mannentje en het popje zijn bruin tot donkerbruin gekleurd. De onderzijde van hun onderste staart dekveren en onderlichaam zijn “vuilwit” van kleur. De flanken en het borstje zijn cremé kleurig met de voor de ceresamadine zo bekende bruine golftekening die doorgaat tot aan de bevedering op de stuit. De bovenste staartdekveren zijn net als de vleugeldekveren voorzien van een witte vlek. De wangbeveering is opgebouwd uit zeer dicht tegen elkaar gelegen streepjes. Met een zwarte snavel en vleeskleurige pootjes is de ceresamadine  een opvallende verschijning.

Het verschil in geslachten is al direct zichtbaar. De man heeft de bekende keelvlek die bij het popje totaal ontbreekt. Ook zingt de man regelmatig zijn melodieuze zang. Het popje is over het algemeen ook iets lichter van kleur.

 

Voeding voor de ceresamadine.

Ceresamadines eten net als alle australische prachtvinken in de basis een goede mengeling voor tropische vogels. In Australië eten zij hoofdzakelijk gras en onkruid zaden.

 

Om deze reden kunt u de basis mengeling voor tropische vogels aanvullen met een klein deel onkruidzaden (1kg tropenzaad op 0.5 tot 1 kg onkruidzaad). Naast deze zadenmengeling wordt een dagelijkse portie kiemzaad erg gewaardeerd. Dit kunt u verstrekken samen met het eivoer. Om te voldoen in de behoefte naar dierlijke eiwitten kunt u dagelijks enkele buffalowormpjes of pinkys aanbieden. Ook een stukje fruit of groenvoer op zijn tijd wordt gewaardeerd. Ook kunt u verse (onkruid)zaden uit de natuur geven. Bijvoorbeeld (half)rijp gras of onkruid. De ceresamadines zullen het groen en de zaden dan gretig nuttigen. Wees er wel ten alle tijde zeker van dat de planten onbespoten zijn. Ceresamadines zijn net als andere vinken gevoelig voor pesticiden.

Net als bij alle vogels dient grit, een sepiaschild en scherpe maagkiezel altijd beschikbaar te zijn. De ceresamadines hebben dit nodig voor hun mineralenhuishouding.  Ook vers (bad)water mag nooit ontbreken. Ceresamadines nemen dagelijks een bad, en drinken vaak kleine hoeveelheden water. Daardoor dient u dagelijks het water te verversen. Bij hoge temperaturen (zomer) is het verstandig 2 maal het water in de volière te verversen.

Huisvesting van de ceresamadine

Zoals reeds vermeld kunnen ceresamadines goed in het Nederlandse klimaat leven. Indien u de vogels in de volière wilt houden is het belangrijk te voorzien in een nachthok wat vorst en tochtvrij is. De ceresamadines kunnen zich hier dan terugtrekken om te schuilen tegen de elementen. In de winter is het belangrijk dat de temperatuur niet onder 0°C komt. U kunt eventueel iets verwarmen zodat de temperatuur op 5 tot 7 °C blijft. Zo hebben de vogels een goed onderkomen waar zij geen kou lijden.

 

In de volière kunt u de vogels goed houden met andere pracht vinken. Ook kleine parkieten kunnen goed bij de ceresamadines gehouden worden. Meerdere koppels in dezelfde volière vormen geen probleem. In de broedperiode zullen zij hun nest beschermen, maar ze zullen niet elkaar achterna jagen.

 

 

Het kweken met ceresamadines

Het kweken met ceresamadines is goed mogelijk in de volière. Bij een goede verzorging zullen de vogels in het voorjaar al snel hun baltsgedrag en zang ten tonele brengen. Maar wilt u serieus kweken met de vogels dan verdient het de aanbevelign om te kweken in kweekkooien. Hier kunt u de ceresamadines per koppel huisvesten zodat u altijd weet welke man met welke pop een nest groot gebracht heeft.

De ceresamadines bouwen hun nest graag in een halfopen nestkastje. Daarnaast worden er ook wel eens vrije nesten gebouwd in de beplanting van de volière. Als nestmateriaal gebruiken ze graag (gebleekte) kokosvezels, grashalmen, stukjes uitgeplozen sisaltouw, mos en dierenharen. Er wordt een klein nestjes gebouwd waar het popje 4 tot 6 witte eitjes in legt. Na circa 12 dagen komen de eitjes uit. Als de jongen uitgekomen zijn is het belangrijk de ouders te voorzien van levend voer zoals insecten, meelwormen, miereneitjes of pinky’s. Deze worden namelijk ook aan de jongen gevoerd, maar met mate. Bij een te grote hoeveelheid dierlijke eiwitten kan de broeddrift hoog worden waardoor het huidige nest verlaten word om een volgend nest te bouwen. Een theelepeltje per koppel per dag is voldoende. Ook is voldoende eivoer en groenvoer in de opfokperiode van de jongen belangrijk.

Na 18 tot 20 dagen verlaten de jongen het nest. Ze zullen dan nog cica 2 weken door de ouders gevoerd worden alvorens ze zelfstandig zullen gaan eten. Op dat moment kunnen ze ook verwijderd worden van de ouders om zo een volgende kweekronde te beginnen. Het verdient de aanbeveling om niet meer dan 2 legsels per jaar te kweken met de vogels.

Zo voorkomt u dat de ceresamadines uitgeput raken en bij een volgend broedseizoen niet in conditie zijn.

Met dank aan Adriaan van Voliere-info.nl

 


Appelvink

 

Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes

Vrij talrijke broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal; wintervogel in vrij groot aantal.

Opvallende kenmerken.

Forse vinkachtige met stevige kegelvormige snavel, dikke kop en hals, witte eindband aan de korte staart en brede witte vleugelstrepen. Doorgaans schuw, meestal onopvallend. Roestbruin, beige verenkleed. De rug en vleugels zijn donkerbruin. Grijze band in de nek. Opvallende witte eindband aan de staart, valt vooral op tijdens de vlucht, evenals de witte vleugelstreep. 17-18 cm en met een grote driehoekig gevormde snavel, loodgrijs tot zwart van kleur.

De appelvink is een schuwe vogelsoort, die in tegenstelling tot veel andere zangvogels geen strikte territoriumgrenzen heeft. Bovendien zoeken appelvinken hun voedsel vaak op forse afstand van de broedplaats. Door het ouder en heterogener worden van bossen is de beschikbaarheid van geschikte broedgebieden bijzonder sterk toegenomen over de laatste decennia. Daarvan profiteerde de appelvink en vrijwel alle bosgebieden in de oostelijke helft van Nederland werden gekoloniseerd. Nu lijkt er echter een einde gekomen aan de toename. Het totale aantal is zelfs iets teruggelopen.

Wie geluk heeft kan appelvinken in de winter waarnemen op een voedertafel of aan een pindanetje. Ook in tijden van voedselschaarste blijft de appelvink echter schuw en moeilijk te zien.

Woont u aan de rand van een park of bos en heeft u hoog opgaande bomen, deze niet snoeien. Appelvinken leven graag verborgen tussen het bladerdek in de bovenste etage van een boom. In de wintermaanden willen ze ook wel eens zich te goed doen aan de noten van de hazelaar. Leg zaden en noten op de voedertafel. Misschien heeft u geluk dat uw tuin bezocht wordt door de appelvink.

Appelvinken komen voor van Groot-Brittannië tot aan Japan, in de gematigde gebieden. Zuid-Zweden en de Baltische Staten vormen ongeveer de noordgrens van de verspreiding van de appelvink (de 60 graden noorderbreedte meridiaan). Buiten dit gebied komt de appelvink slechts zeer zelden voor.

Hebt u wel eens een punt kersenvlaai gegeten, waarin nog een pit bleek te zitten? Menigeen heeft hierop al kiezen, kronen en bruggen stukgebeten. Zo niet de appelvink. Deze vinkensoort heeft zo'n krachtige snavel dat een kersenpit schijnbaar moeiteloos gekraakt wordt. Uit onderzoek is gebleken dat de appelvink met zijn kaken een drukkracht van maar liefst 50 kilogram kan uitoefenen. Helaas gaat het grootste deel van het leven van appelvinken schuil achter vele boomtakken.

De soort zit het liefst hoog in forse bomen en is bovendien bijzonder schuw en waakzaam. Door het verborgen gedrag en onopvallende geluid lijkt de appelvink zeldzamer dan hij werkelijk is; het zijn mooie wáárnemingen van een appelvink die schaars zijn. Op de zeldzame haakbek na is het de grootste en zwaarste vinkensoort van Europa.

Vogelbescherming Nederland.


CONTACTAVONDEN EN MARKTEN.

Afgelopen maanden zijn wij weer van start gegaan met onze clubavonden.

Helaas zit nog niet in het systeem van onze leden, begrijpelijk na bijna 2 jaar niet mogen doen vanwege de Corona maatregelen.

Maar zowel de markten als de contactavonden zijn weer mogelijk.

Wij ONTMOETEN U DAAR GRAAG WEER.

Het bestuur.


Als u uw contributie voor 2022 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd.

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op:

NL62 INGB 0653 134 630. t.n.v. penningmeester Partropika

 Het bestuur.