Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Ledenvergadering Partropika d.d. 19 - 02 – 2024

Jaarvergadering

Aanwezig 10 leden.

 1. Opening:
  Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden, in het bijzonder dhr. Van Loenen die voor het eerst de vergadering bezoekt, van harte welkom.
 2. Agenda
  Hij meldt dat de agenda enigszins zal worden aangepast omdat dit de jaarvergadering is. Kascontrole, verslag penningmeester en decharge zullen worden toegevoegd.
 3. Ingekomen stukken:
  clubblad P.J. Helder
  Verslag evaluatie TT met Kanaria
 4. Financiën:
  Dora Schellen en Johan de Hoop hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Johan de Hoop is aftredend en Rik van Veldhuizen zal voor volgend jaar worden toegevoegd.
 5. Financieel verslag:
  Kees van Maanen geeft een toelichting op de cijfers. We hebben het jaar afgesloten met een negatief saldo van 257,48. Met de financiële reserve die we hebben is dit tekort prima op te vangen.
  Onno stelt voor de aanschaf van de laptop apart te vermelden. Wordt gedaan|
  Johan: Er is afgesproken dat de verhoging van de bondscontributie in 2023 en 2024 zal worden doorberekend in de contributie van Partropika. Omdat de financiële reserves ruimschoots toereikend zijn zal dat in 2024 niet gedaan worden.
  Onno vraagt op de pagina “Te Koop” op de website niet anders georganiseerd kan worden en de leden toch weer deze mogelijkheid aan te bieden. Het bestuur zal hier verder over nadenken.
 6. Er wordt decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
 1. Samenwerking met Kanaria:
  De vergadering van April zal een lezing zijn over voeding, verzorgd door dhr. Antoon Tijhuis uit Nuenen, in het duivensportcentrum.
  Op 16 september starten we het nieuwe seizoen met een gezellige BBQ.
  Op 21 oktober organiseren we een jonge vogeldag voor leden van Kanaria en Partropika.
  We onderzoeken of we ergens in 2025 samen kunnen gaan met Kanaria, onder een nieuwe naam.
  Opzet TT 2024: Eventueel de border en frisédag toevoegen. Er wordt gevraagd wie wil meedenken over deze zaken. Er volgt een terugkoppeling in de vergadering van juni.
 2. Bespreking TT 2024:
  Deze bespreking zal in de vergadering van september zijn. Dan zal ook de medewerking worden besproken.
 3. Rondvraag:
  We praten na over de bondsshow in Hardenberg. De meeste geluiden waren positief. In de presentatie van de show (aanplakbiljetten e.d.) zal meegenomen worden dat het zowel een kleineren- als een vogelshow betreft.