CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Januari / Februari 
2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                         G.J. Dalhuizen

Voorzitter                              Rein Grefhorst  (Telefoon: 055– 5414227)

Secretaresse                         Patricia Kluin 

                                              Fluitersweg 26

                                             7345 BK  Apeldoorn                                                               

Penningmeester                    John Huigen (Telefoon: 055 -  5414807)

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorzitter                       Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Cor Balk                                                     

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop 

Twijndersdonk 103 

7326 BN  Apeldoorn

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Deze markten gaan voorlopig i.v.m. de corvid-19 maatregelen niet door.

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________________
Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

___________________________________


Corona blijft ons achtervolgen, vanwege de Lock-down is het onmogelijk om bijeenkomsten te plannen.
Ook de vogelmarkten zijn helaas nog steeds niet mogelijk.
Als wij alles lezen en horen over het vaccinatiebeleid moeten wij er mogelijk rekening mee houden dat wij het eerste half jaar een bijeenkomsten kunnen en mogen houden.
Dit is voor elke vereniging een enorm probleem ook voor de organisaties waaraan verenigingen zijn verbonden.
We zien dit ook aan de financiële cijfers wel uitgaven en alleen inkomsten van zaad, alle andere inkomsten zijn weggevallen, denk aan vergadering en markten.
Gelukkig hebben wij wat reserve en kunnen dit wel opvangen, maar veel verenigingen hebben deze buffer niet.

Zodra het weer mogelijk is zullen wij wat organiseren, moet er wel een beschikbare ruimte voor handen zijn.
De ruimte waar wij normaal gebruik van maken is te klein en kunnen wij niet Corona proef bijeenkomen.

Wij wensen u veel goeds en vooral een goede gezondheid in 2021.

Het bestuur.

 


DE DIAMANTDUIF, ( GEOPELIA CUNEATA )

ALGEMENE INFORMATIE.
De diamantduif komt voor in geheel Australië, m.u.v. de kustlijn in het Zuiden. De biotoop bestaat uit allerlei, gebieden, van droge graslanden, sub tropische regenwouden en bergachtige streken. De voeding in de vrije natuur bestaat uit allerlei graszaden, alsook kleine insecten en kleine bessen, ze zijn altijd in de omgeving van water. Het geslachtsverschil uit zich in een bredere rode oogring bij de doffer. Ook is deze wat forser van model, heeft een rondere kopvorm en is helderder van kleur. De duivinnen bezitten meer bruin op de kop en rugdek /mantel. Jonge diamantduiven missen de rode oogring en zijn overwegend bruin van kleur met een vage vleugeltekening. Als volièrevogel behoort de diamantduif tot de populairste duivensoorten, ze stellen geen hoge eisen qua huisvesting en voeding om al tot broeden over te gaan.
Zowel in gezelschap volière als in een ruime broedkooi zijn goede resultaten behaald. Diamantduiven kunnen zonder probleem bij andere vogels gehouden worden, zoals tropische vogels, Europese cultuurvogels en Neophema’s. Het is niet aan te bevelen om andere duivensoorten erbij te plaatsen of meer dan 1 paar diamantduiven bij elkaar in een ruimte te houden, vaak wordt de kweek dan verstoord. Als nestgelegenheid zijn diamantduiven niet echt kieskeurig.

Het bekende tralie nestkastje of harzer nestbakje wordt zonder mee r geaccepteerd, maar wanneer er beplanting in de volière aanwezig is kan hier ook een vrijstaand nest in gemaakt worden.

Het nest is vrij slordig gebouwd met wat takjes en wat gras, vaak vallen vrijstaande nesten zonder ingrijpen van de liefhebber uit elkaar. Diamantduiven leggen 2 witte eieren, welke na 14 dagen uitkomen. Vaak gebeurd het dat wanneer de kweek eenmaal begonnen is, de diamantduiven niet meer te houden zijn en het volgende legsel al gelegd is , voordat de ronde ervoor al zelfstandig is. Wanneer diamantduiven in de buitenlucht gehouden worden kan de kweektijd, wanneer we de nestgelegenheden niet weggehaald worden, duren vanaf eind februari tot november, Ondanks dat iedere vogelliefhebber de diamantduif kent of ooit ook gehouden heeft, is de diamantduif als tentoonstellingsvogel niet echt populair. Dit heeft een aantal oorzaken, maar weinig kwekers zijn echt bezig om goede kwaliteitsvogels te kweken, Veel liefhebbers hebben de diamantduif erbij voor de aardigheid. Hierdoor wordt vaak niet de moeite genomen om vers bloed in de collectie te brengen en ziet men het model danig versmallen. Dit geldt voor zowel de wildkleur als voor de mutaties. Ook wanneer diamantduiven op de tentoonstelling zijn ingezonden zien men, naast het vaak smalle model, dat de bevedering vaak beschadigd of ruw is, de kleur niet egaal en de vleugeltekening rommelig. Door de dan terechte lage waardering, ziet men helaas steeds minder diamantduiven op een tentoonstelling. Door iets meer aandacht van de kweker, is de kwaliteit van de diamantduif zeker te verbeteren en kan ook deze duif wel hoog scoren op een tentoonstelling. Als tentoonstellingsvogel kan men het beste de doffer inzenden. Gezien de doffer van formaat, model, kleur en tekening, word de standaard makkelijker benaderd.

Bruin:
De bruinfactor verhindert het volledig uitkleuren naar zwart van het Eu melanine. Dit wordt in een zandkleurig bruine vorm afgezet in de bevedering. Phaeomelanine wordt niet aangetast.
Pastel:
De pastelfactor reduceert zowel het Eumelanine als het phaeomelanine en wel het Eumelanine voor ongeveer 50%, en het phaeomelanine bijna volledig.


Witstuit (EF):
Een enkelfactorige vogel is altijd direct herkenbaar als witstuit. De (DF) dubbelfactorige witstuit is altijd een flinke nuance lichter. Als tentoonstelling vogel wordt deze niet gevraagd.
De witstuitfactor reduceert zowel Eumelanine als phaeomelanine, en wel op de volgende manier: Eumelanine van kop, borst, rug- en vleugeldek en staartpennen: reductie gedeeltelijk (30 a 40 %). Reductie in stuit en het staartdek: volledig. De gedeeltelijke reductie gebeurt over het algemeen niet zo egaal als bij de pastel factor. Dit komt omdat bij de pastelfactor de reductie over de gehele veer gelijkelijk verdeeld is. Bij de witstuit is de reductie aan de basis van de veren sterk en naar het uiteinde van de veer toe steeds zwakker. Een veer van een pastel is dus egaal licht grijs, terwijl de veer van een witstuit een witte basis bezit met een vrijwel normaal grijs uiteinde. Ook is de schouderpartij vaak wat lichter dan het rugdek. Het phaeomelanine wordt volledig gereduceerd, behalve in de tekening van de binnenvlaggen van de slagpennen. Hoewel de roodbruine vlaggen vaak iets minder uitgebreid zijn, zijn ze wel roodbruin. Als ze crème zijn is ook de pastelfactor aanwezig. Door het ontbreken van bruin in de lichaamskleur is deze altijd heldergrijs.
Gezoomd:
De mutatie veroorzaakt een reductie van het Eumelanine. Die reductie is aan de basis van de veer zeer sterk en aan de rand van de veer zwak. Hierdoor ontstaat een lichte veer met een veel donkerder grijze zoom. Deze omzoming is vooral in het rug- en vleugeldek duidelijk waarneembaar. De slagpennen zijn niet donkergrijs meer, maar grijs met ook een lichtere kern. Het phaeomelanine wordt niet aangetast. Het lijkt zelfs of er een toename is. Vooral bij jonge vogels is de hoeveelheid roodbruin in het rugdek opvallend De roodbruine binnenvlaggen van de slagpennen zijn als bij de wildkleur. De gezoomd mutatie is zeer waarschijnlijk opgetreden in een pastel diamantduiven. Deze combinatie vogels werden op dat moment ook wel briljant of overgoten genoemd. In de kweek bij de heer Pieter v.d. Hooven uit Zwolle is de gezoomd mutatie losgekoppeld en in de wildvorm zichtbaar geworden.
Topaas:
De benaming agaat is veranderd in topaas. Er vindt een reductie plaats van het Eumelanine en in mindere mate een reductie van phaeomelanine. Opvallend is de duidelijke kop-nek scheiding. De blauwgrijze kop en nek tekenen duidelijk af tegen een meer beige-grijs rugdek. Doffers tonen altijd meer contrast en zijn hierdoor direct te herkennen. De tekening is als bij de wildkleur, inclusief bruine vlaggen i.p.v. roodbruine van de slagpennen.
Bont:
De mutatie veroorzaakt witte gekleurde veren over het gehele lichaam. Het patroon wat ontstaat is vlekkerig.
Wat opvalt is dat de vleugelpennen en staartpennen meestal niet door de bontfactor beïnvloed worden. Er worden dan ook selectie gekweekte exemplaren waargenomen die vrijwel geheel wit zijn met enkel gepigmenteerde vleugel- en staartpennen. In het rugdek komen nog dan nog wel enkele donkere veertjes voor.
De ervaring van kwekers laat ons weten dat bonten na iedere rui wat witter worden, hierdoor is de kans groot dat het een mottle is. De meest symmetrische bonte met een percentage van ongeveer 40% tot 60% heeft de voorkeur.
Satinet:
De satinet mutatie veroorzaakt we een totale reductie van het zwarte Eumelanine en een sterke reductie van het Phaeomelanine. Het resterende pigment is een restant bruin melanine. Hierdoor ontstaat er een zeer lichte crèmekleur, waarbij ook de oogkleur pruimrood is geworden. Er is twijfel over het bestaan van de satinet, de verwachting is dat het een combinatie van mutaties betreft. Bij meldingen van kwekers dat ze satinetten hadden betrof het combinatie vogels. Er is voor gekozen de satinet wel weer op te nemen in de standaard, meldingen van echte satinetten zijn zeer welkom
Phaeo:
De Phaeo is nog in experimentele fase, de verwachting is dat deze mutant dezelfde is als bij de lachduif, daar wordt de EF Phaeo egaal genoemd en de DF Phaeo egaal. Er is sprake van een reductie van Eumelanine en lijkt erop dat er een toename van phaeomelanine is. Proefparingen zullen uitsluitsel moeten geven. Aan de fysieke eigenschappen kunnen dezelfde eisen worden gesteld als de wildkleur. Enige coulance wat betreft de egaliteit van het rug en vleugeldek is op zijn plaatst. De vorm van de vleugeltekening is hetzelfde als de wildkleur alleen de kleur zal enigszins crème over kunnen komen door het grote Phaeo bezit.
VERERVING VAN DE MUTATIES De vererving van de verschillende kleurmutaties is gebaseerd op het karakter ten opzichte van de Wildkleur.

MUTATIE VERERVING
Bruin Geslachtsgebonden en recessief.
Pastel Autosomaal en recessief
Witstuit Autosomaal en dominant en kent geen lethaal factor.
Gezoomd Autosomaal en recessief.
Topaas Autosomaal en recessief.
Bont Autosomaal en recessief.
Satinet Geslachtgebonden en recessief.
Phaeo Autosomaal en dominant en kent geen lethaal factor
Met dank aan:
TC Tropische vogel en Parkieten


Het leek ons wel gepast om dit artikeltje te plaatsen van onze onlangs overleden (op 96 jarige leeftijd) Janny Dalhuisen.
Wij wensen GEJE en de familie onze oprechte deelneming en veel sterkte.

 

Beste Vrouw eu Manluu + Miep
(Dames + Heren ond. tit. v. Miep)


Nou dat vin`k nog is aorig van oew Miep da j mien stuksies ok léés, ik gruie der een pond van mar hoe krieg ik der dat weer of? Dat iej is graag kennis mit mien wilt maken dat kan heur. Ik bin altied thuus, ak niet weg binne, en een aorig mense da `k binne, merakel, behalven aij mien dwars zitten dan bink eg niet te genieten. Dat kun iej Ge Je nao vraogen die weet ter alles van, al meer as 50 jaor.
Ik wazze ok wel een bitjen hellig op Kees omdat mien stuksien niet eu plaats had, ik had ter zo mien beste op eu daon en hu gooit `t zo in de prullebak. Ik heb wel effen loop `n voeteren, mar och asse mien dan zo onschuldig an kik dan kan `k niet kwaod op um blieven. Mar hie mot mien dan niet weer lappen, dan krigge op zien mieter, een blauw ooge of zo dan kunt uule ok nog is lachen Miep, want veule te lachen zu`j met een baas as Kees ok wel niet hebben die is altied veuls te druk. Dat zegge tenminste !!!
Truus uut hok 7 hef wel geliek in`t dialek schrievie oogen met 2 oo`s. Ik bin hastig bliej da`k nog plat praote. Ik zegge ma zo, arj plat kunt praoten moj `t niet laoten. `T is mien mit de papléépel in eu geuten. Pap kreegie vrogger mar al te vaake `s maons veur da`j no schoele gongen en `s aovens veur daw no bedde gongen. Mien zuster en ikke laggen wel is in bedde te schudden van `t lachen dan klotsen ons de pap in de buuk.
Ja, karnemelkse pap met roggebrood ter in dat kreege wie en niet met stroop of suuker dat zat ter niet an en wie bint ter bes groot van eu worden. Dan bint de vente van teegenwoorig gruuelijk verwent, mar dat zul ie`j oew dochter Beau ok wel doen as Kees teminste wat lakkere dinge in oew baksien dut ,, Rik hef zat” Nou Miep ajuu, ik mot noe effies met ,,mensen” praoten want anders kriek`t daormee uut de stikken dan vuult ze achteruut eu zet. Zeg luu, heb uule onze veuranzitter ok veur radio Gelderland eu heurt. `t Jonge jonge wat kan die kearl kletsen. Hoe hie die verslaggeefster effen een lessen over de veugelties gaf, ik wasse steil beduus.


Dat mense wis nog niet eens dat allenig de mannegies fluut en de vrougies niet. Nou dat wis ik al langer, dat doet de kearlstog alle maole as ze een hups knap deerntien ziet !
As ik zo kon kletsen as onze veuranzitter zat ik al al lange in de regering en dan zol ik die oelewappers die der noe zitten wel is effen een poepie laoten ruuken, ik argerre mien rot an die luu. Ik wil der varder niet op in gaon want dan maak ik mien vinnig en das niet goed veur `t harte.
Nog effen dit, wie niet in Zutphen eu wes is op de Kampioen die hef wat eu mis, het was alderbassend mooi en gezellig ie`j ziet zoveule bekenden, da`j saovends muu en hees bint van `t kletsen mar `t was de muujte weerd.

De Jannegien uut de Maoten (Ⴕ)
P.S. Ik weet noe ok wat Rheinlanders bint !( Klein en mooi met een half petje)
Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.