CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

juni  2023

Bestuurssamenstelling :

 

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                                           5414227)

Secretariaat                       a.i. voorzitter   

Penningmeester   a.i.        Kees van Maanen

Redactie clubblad en         Kees van Maanen

2e voorzitter                      Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct      Gert Weenink

                                          Telefoon 055 -   3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 34,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.
INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor problemen bij het bestellen van ringen kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                           Teun den Houdijker

                                               Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.           Johan de Hoop

                                               Telefoon:  06 – 493 04 197

KANARIES                             Rein Grefhorst

                                                Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden op de derde maandag van de maanden

Februari

April

Juni

Oktober

November

December

(aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


 

Ringenbestelling

 

De ringen voor 2023 kunt u zelf bestellen. De informatie op onze website is aangepast. 

Iedere besteller logt persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek worden vastgelegd.

Voor leden die niet beschikken over internet kan iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen inloggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen.

De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven. Men betaalt direct bij de bestelling, wordt via het opgegeven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden.

Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat hierop geen uitzonderingen meer kunnen worden gemaakt, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.b. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

De nieuwe prijzen zijn:
Normale ringen € 0,30
Ringen beschermde soorten € 0,40
RVS ringen € 2,00
Grote blank aluminium ringen € 1,00
Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50
Opslag spoedkosten per ring € 1,00
Opslag niet-leden per ring € 1,00 

Als vereniging zullen wij u bijstaan als u ringen wilt bestellen en hier zelf niet de mogelijkheid voor heeft, of het niet digitaal voor elkaar krijgt.

Kom dan naar een vergadering en daar krijgt u de hulp.

Het bestuur.


Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten.

 

 De contributie voor 2023, € 34,00 overmaken aan de penningmeester.

NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”, 

 


De Gouldamadine in de  Australische natuur

 

De Gouldamadine behoort tot de familie van de Estrildidae, samen met nog 18 andere Australische vinkachtigen. De gouldamadine is polymorf, wat zoveel wil zeggen als dat er in de natuur verschillende soorten voorkomen die een onderling broedcontact met elkaar onderhouden, zonder dat er sprake van is dat de verschillende soorten verloren gaan.

Bij de Gouldamadine’s komen in de vrije natuur drie kopkleuren voor: zwartkop, de roodkop en de oranjekop.
Ze vererven ten opzichte van elkaar op een bepaalde manier en er ontstaan geen tussenvormen (het kenmerk van een kruisingsproduct).
Naast het feit dat het een polymorfe soort is, zijn er ook dimorfismische kenmerken, waardoor er duidelijke verschillen te zien zijn tussen man en pop.


Ontdekking:
De Gouldamadine werd in 1833 ontdekt bij Raffles Bay door Hombron & Jacquinot. Het exemplaar dat toen werd waargenomen was een Roodkop Gouldamadine. Het was echter John Gould die de zwartkop variëteit het eerste beschreef en de Gouldamadine zijn huidige naam gaf. John Gould heeft deze prachtvink vernoemd naar zijn overleden vrouw Elizabeth, die hem tijdens zijn ontdekkingsreizen vergezelde en vele prachtige tekeningen van de door hem beschreven soorten maakte.

De eerste Gouldamadine’s die ontdekt werden in het Australische landschap, waren allen roodkoppen en pas veel later werden op andere plaatsen de zwartkoppen ontdekt. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het om verschillende ondersoorten ging. Pas jaren later kwamen vogeldeskundigen tot de conclusie dat het om mutanten van dezelfde soort ging. De Oranjekop Gouldamadine werd pas aan het eind van de achttiende eeuw beschreven.
Eind achttiende eeuw werden de eerste Gouldamadine’s naar Europa geëxporteerd, in 1960 werd door de Australische regering een uitvoerverbod afgekondigd. De Gouldamadine is nu een echte cultuurvogel, jammer genoeg heeft deze vogel het heden ten dage in de vrije natuur niet gemakkelijk, dit door o.a. het verdwijnen van grassoorten die voor hen van levensbelang zijn.

 

Naamgeving:
Aan de Gouldamadine zijn verschillende Latijnse namen gegeven. Door John Gould werd hij Amadina Gouldiae genoemd. Door Reichenbach werd hij als een afzonderlijke soort beschouwd en in 1862 ondergebracht in het geslacht Chloebia. In eerste instantie werden er voor de verschillende kopkleuren ook verschillende namen gebruikt zoals:
1 Roodkop gouldamadine, Chloebia gouldiae mirabilis
2 Zwartkop gouldamadine, Chloebia gouldiae goedige
3 Oranjekop gouldamadine, Chloebia gouldiae armitiana
Door vele overeenkomsten met de grasvinken werd de Gouldamadine door Jean Delacour in 1943 ingedeeld bij het geslacht Poephila.
Door chromosomenonderzoek, uitgevoerd in 1986 door L. Christidis van de Australian National University in Canberra, werd vastgesteld dat de Gouldamadines het meest verwant zijn aan de Driekleur Papegaaiamadine’s. Sindsdien is de officiële naam Erythrura Gouldiae.


Leefomgeving:
De Gouldamadine kwam vroeger in bijna het gehele noordelijke gedeelte, van het noorden van Queensland tot in het noorden van West Australië voor. Tegenwoordig komt de Gouldamadine hoofdzakelijk nog maar voor in Northern Territory en dan voornamelijk in het Kimberley district. Hier leven ze in grasrijke bosgebieden. De kenmerken van hun leefgebied kunnen worden omschreven als een uitgestrekt, heuvelachtig en licht bebost landschap. Ze leven ook altijd in een omgeving met de permanente aanwezigheid van water en goede nestelmogelijkheden./

Het klimaat.

In het noorden van Australië en dan in het bijzonder het gebied waar onze Gouldamadine leeft, heerst een tropisch klimaat. Dat wil zeggen dat er geen seizoenen bestaan zoals wij die hier kennen.
De seizoenen in het tropische en subtropische gedeelte van Australië bestaan uit een droog en een nat seizoen. De temperatuur en de luchtvochtigheid in deze gebieden zijn het hele jaar door hoog.
De tropische regenbuien vallen van november tot april. De temperaturen overdag liggen zo tussen de 35 ºC en 40 ºC en s’nachts zo tussen de 20 ºC
en 25 ºC.
Ook het vochtigheidspercentage schommelt gedurende de dag en kan variëren tussen de 40% en 70%.


Leefpatroon:
In de vrije natuur wordt het leefpatroon van de Gouldamadine bepaald door het aanbod van de zaden die op dat moment beschikbaar zijn.
Het zijn niet alleen de verschillende grassoorten en de hoeveelheden hiervan die gedurende het jaar veranderen, maar ook de kwaliteit van het graszaad zelf is aan verandering onderhevig.
Gedurende het verloop van het regenseizoen ontstaat er een overvloed aan rijpende grassoorten.
In het daaropvolgende droge seizoen zijn de graszaden gerijpt, vallen op de grond en zijn voor de Gouldamadine’s moeilijk te vinden. In deze periode van voedselschaarste zullen ze ook hun broedgebieden verlaten om op andere plaatsen naar voedsel te zoeken.

Daarom starten de Gouldamadine’s met broeden aan het einde van het regenseizoen wanneer er graszaad in overvloed is.

De rui vindt plaats gedurende een korte periode direct nadat de broedactiviteiten zijn beëindigd, maar er relatief gezien nog volop voedsel van goede kwaliteit aanwezig is.

Huisvestiging


Gouldamadine kunnen zowel in broedkooien als in volières gekweekt worden. Echter de meeste kwekers van gouldamadine kweken in broedkooien, wat vooral bij de mutatiekweek noodzakelijk is om precies de afstamming te weten van de jonge Gouldamadine. Maar ook bij het opbouwen van een goede stam is het noodzakelijk om de juiste afstamming van de jonge vogels te weten.
Om de juiste afstamming te weten wordt er per koppel in broedkooien gekweekt; in kleine vluchtjes wordt meestal met minimaal drie paartjes gekweekt.
De ervaring heeft geleerd dat over het algemeen de Gouldamadine die per drie koppels in vluchtjes worden gehouden de beste kweekresultaten geven, vooral als ze dan zelf hun partner mogen en kunnen kiezen.

Voor het inrichten van een vogelverblijf voor gouldamadine, dienen enkele regels in acht genomen moeten worden. De kooi of volière waarin de Gouldamadine moeten vertoeven, zal voor de vogels altijd een beperkte vliegruimte zijn. Daarom dient de liefhebber ernaar te streven de verblijfplaats tot een voor de Gouldamadine zo ideaal mogelijke behuizing te maken. Een kweekkooi met een lengte van 80cm, waarbij de zitstokken aan de uiterste zijden zijn aangebracht, biedt de Gouldamadine voldoende ruimte om te kunnen vliegen.
Zorg voor een goede ventilatie van het vogelverblijf waarbij een ionisator een goed hulpmiddel is om de lucht in goede conditie te houden. De verlichting speelt ook een belangrijke rol bij het houden van Gouldamadines, vooral als er wordt gekweekt in ruimtes waarin geen direct zonlicht valt. Gebruik in een dergelijke ruimte tl-verlichting met een breedspectrum ofwel lampen die ook Uv-licht afgeven. Tl-buizen kunnen tot de “full spectrum” lampen worden gerekend als ze een “CRI (color rendition index)” hebben hoger dan 90 en een “kleurtemperatuur” groter dan 5000K.
Wanneer met de Gouldamadines in de koude maanden wordt gekweekt, dient de minimale temperatuur 15ºC te bedragen. Ook de vochtigheid in de kweekruimte zal in hoge mate het welbehagen van de Gouldamadine bepalen. De relatieve vochtigheid dient ongeveer 60% te bedragen. Daarom mag een min/max thermometer en een hygrometer in de kweekruimte niet ontbreken.
In het boek “De Gouldamadine” is verdere en meer uitgebreidere informatie te vinden.

Met dank aan:

Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland 
https://www.sngn.nl


Verslag Ledenvergadering Partropika d.d. maandag 17-04-2023

Aanwezig 8 leden
• Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden welkom.
Nu de vergaderingen niet meer maandelijks zijn zou het bezoekersaantal misschien iets kunnen stijgen als er vlak voor de clubavond een herinnering per mail gestuurd wordt. We zullen een aantal keren proberen of dit van invloed is.
• Verslag van de vergadering van 20 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.
• Naar aanleiding van dit verslag:
• Als antwoord op de vraag of we inzicht hebben in de financiële situatie van v.v. Kanaria (i.v.m. een eventuele fusie), meldt de voorzitter dat ze om begrijpelijke redenen geen inzage geven. Als er daadwerkelijk gesprekken over een fusie zullen gaan plaatsvinden zal dit punt weer naar voren moeten komen.
• v.v. Kanaria zal de v.v. De Veluwe benaderen met de vraag of ze toch mee willen doen met de door ons gezamenlijke georganiseerde Kampioen.
• Als we een TT willen organiseren moeten we deze aanmelden bij de NVWA. Op hun website lukt dit niet omdat inlog alleen mogelijk is voor gecertifieerde personen. Rein doet hierover navraag op de volgende vergadering van de regio en naar verluidt is de NBvV ook al bezig met het uitzoeken hiervan.
• Uit het financieel verslag van de Bond blijkt dat er nog ca. 19000 leden staan ingeschreven, inclusief verspreide leden. Dit roept de vraag op of we nog langdurige contracten moeten afsluiten voor het huren van een grote tentoonstellingsruimte.
• Zowel v.v. Kanaria als v.v. De Veluwe hebben een uit 3 leden bestaand nieuw bestuur.
• We stemmen over enkele voorstellen van het bondsbestuur die op de volgende bondsvergadering aan de orde zullen komen:
      1. Wijzigingen en aanvullingen op het T.T. reglement. Dit betref het loslaten van beschermde weken voor het organiseren van bijv. de gewestelijke T.T. of het Nederlands Kampioenschap. Het staat verenigingen dan vrij in die periode hun eigen T.T. te organiseren.
Verder zullen de keurmeesters voor het gewest niet meer aangewezen worden, maar is de organiserende vereniging hierin vrij.

Vooral op grond van dit laatste punt stemmen we tegen dit voorstel. Keurmeesters mogen geen wedstrijden in hun eigen gewest keuren en een organiserende vereniging in Noord-Limburg zal door de hoge reiskosten geen keurmeester uit het zuiden zoeken. Deze keurmeesters komen dan vrijwel nergens meer aan bod.
     2. Verkiezingen:
• Rick Oudenampsen als 2e voorzitter (nu al interim 2e voorz.) -Positief
• Raymond Berghouwer als lid bestuur – positief
• Rick Oudenampsen en Karel Luijten als lid tuchtcommissie – Positief.
• Naar aanleiding hiervan komt de vraag naar voren of het niet wenselijk is in de vertrouwenscommissie ook een vrouwelijk lid te benoemen.
• Rondvraag: Het is erg rustig op het vogelfront. Dit komt waarschijnlijk mede door de onduidelijkheid in de regelgeving wanneer je als handelaar aangemerkt wordt.
• De consumpties deze avond worden door de vereniging aangeboden, waarvoor onze dank.
• Informeel praten we nog door over allerlei onderwerpen die niet altijd direct met onze hobby te maken hebben maar wel over vreemde vogels gaan.
Tegen half tien wordt de vergadering gesloten


CONTACTAVONDEN EN MARKTEN.

Afgelopen maanden zijn wij weer van start gegaan met onze clubavonden.

Helaas zit nog niet in het systeem van onze leden, begrijpelijk na bijna 2 jaar niet mogen doen vanwege de Corona maatregelen.

Maar zowel de markten als de contactavonden zijn weer mogelijk.

Wij ONTMOETEN U DAAR GRAAG WEER.

Het bestuur.


Als u uw contributie voor 2023 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd.

U kunt het bedrag, € 34.00 overmaken op:

NL62 INGB 0653 134 630. t.n.v. penningmeester Partropika

 Het bestuur.