CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Mei 2021

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                         G.J. Dalhuizen

Voorzitter                              Rein Grefhorst  (Telefoon: 055– 5414227)

Secretaresse                         Patricia Kluin 

                                              Fluitersweg 26

                                             7345 BK  Apeldoorn                                      Penningmeester                    John Huigen (Telefoon: 055 -  5414807)

Redactie clubblad en            Kees van Maanen

2e voorzitter                       Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct        Cor Balk                                                 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Twijndersdonk 103 

7326 BN  Apeldoorn

Telefoon: 055 – 5413294
Betalen van ringen door overmaken op rek. 

NL66SNSB 0948 928 921 t.n.v. J. de Hoop

Materialen  :

Ab van Lohuizen tel: 5216748. 

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                            Teun den Houdijker Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.       Johan de Hoop Telefoon: 055 – 413294

KANARIES                               Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Deze markten gaan voorlopig i.v.m. de corvid-19 maatregelen niet door.

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.    _____________________________________________
Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

___________________________________


Helaas weer geen bijeenkomst.
Het wordt zo langzamerhand gewoon dit te melden, maar u kunt ervan op aan dat zodra het mogelijk is wij een bijeenkomst zullen organiseren. Wij hopen dat dit nog voor de vakantie mogelijk is.

 

Het ringenbestel formulier voor 2022 vindt u op deze website onder de kop Ringen of via deze link:

Bestelformulier gewone ringen

Bestelformulier beschermde vogels

Kijk naar de data voor de levering.

De organisatie NBVV heeft slechts 4 bestelmomenten.Agapornis roseicollis

 

Inleiding
De Agapornis roseicollis of Perzikkop dwergpapegaai behoort tot de familie van de papegaaien. Er worden 9 soorten agapornissen onderscheiden met daarnaast nog 6 onder- soorten. De Agapornis roseicollis kent één ondersoort, te weten de Agapornis roseicollis catumbella. De Agapornis roseicollis, tegenwoordig één van de meest gehouden soorten, werd in 1793 ontdekt maar toen aangezien voor een andere soort agapornis, namelijk de Agapornis pullaria.
Pas sinds 1817 wordt de roseicollis als aparte soort beschouwd.

Hij werd in 1860 in Europa ingevoerd en in 1869 in Duitsland voor het eerst in gevangenschap gekweekt. De ondersoort Agapornis roseicollis catumbella, die waarschijnlijk niet in Nederland voorkomt, werd pas in 1955 als (onder)soort erkend. Herkomst en leefmilieu
De Agapornis roseicollis heeft zijn woongebied in Zuidwest-Afrika in Angola tot aan de oevers van de Oranje-rivier.
In zijn geboorteland leeft de roseicollis voornamelijk in droge rotsachtige gebieden met bladverliezende bomen. In het wild houden ze zich meestal op in kleine groepjes van 10 tot 15 vogels. Ze zorgen er voor dat ze steeds in de nabijheid van water blijven. Hun voeding bestaat uit allerlei zaden en bessen. Doordat ze nog wel eens op vrij grote hoogten te vinden zijn, 1500 tot 2000 meter, zijn ze vrij goed bestand tegen temperatuurswisselingen.
In hun natuurlijke leefomgeving broeden ze veelal in oude nesten van verschillende Weversoorten.
Dit zijn vaak zeer grote nesten, die veelal plaats bieden aan meerdere paartjes roseicollis.
De agapornis roseicollis is dan ook een koloniebroeder. In de literatuur wordt zelfs vermeld dat ze de wevers verjagen en hun nesten in bezit nemen. Ook bouwt de Agapornis roseicollis zelf wel een nest, meestal in rotsspleten, grotten, in oude drooggevallen waterputten of oude gebouwen, echter zelden of nooit in bomen of struiken.
Indien ze zelf een nest bouwen gebruiken ze daarvoor lange stroken schors, bladeren en grashalmen. De bouwstoffen worden vervoerd met de bevedering van de stuit en het bovenstaartdek. Belangrijk om te weten is dat als de vogels 's winters buiten gehouden worden ze de beschikking moeten hebben over een nestkast omdat ze zeer gevoelig zijn voor teenbevriezingen.
Beschrijving van de soort
Man en pop zijn uiterlijk gelijk. De Agapornis roseicollis is ongeveer 15 cm. groot.
Het voorhoofd is tot op de kruin en vandaar verticaal tot achter de ogen rood. Deze rode kleur is ook te vinden in de wangen en het masker maar gaat hier geleidelijk over in dieproze. Tussen deze dieproze kleur en de groene nek bevindt zich een smalle hemelsblauwachtige overgangszone. Het lichaam is lichtgroen. De vleugels zijn meer donkergroen van kleur. De duimveertjes in de vleugelbocht zijn geel. De grote vleugelpennen zijn grijs, de ondervleugeldekveren groen met een blauwachtige tint. De stuit is kobaltblauw. De grote staartveren tonen vanaf de basis een rood en zwarte dwarstekening. De uiteinden van de grote staartveren zijn kobalt. De snavel is hoornkleurig, de ogen donkerbruin en de poten en nagels respectievelijk grijs en donkergrijs.
De kleur van de jongen is in zijn geheel bleker, vooral het rood en het roze. De snavel is grauwgeel met op de bovensnavel een zwarte vlek.
Broedproces in het wild en in gevangenschap
De pop legt 4 tot 5 eitjes die ze om de dag legt. Na het leggen van het tweede eitje begint ze meestal met broeden. Het mannetje is tijdens het broeden steeds in de nabijheid van het nest te vinden en voert regelmatig het popje op het nest.

Hoewel het koloniebroeders zijn heeft de praktijk geleerd dat, in gevangenschap, het paarsgewijs broeden het meest succesvol is. Bij het in kolonieverband houden van de vogels in een volière breken namelijk regelmatig vechtpartijen uit waarbij de tere tenen van de vogels het dan moeten ontgelden. Het broedblok dient ongeveer een afmeting te hebben van 25 cm. hoog en een bodemoppervlak van 15 x 15 cm.
Uit eigen ervaring weet ik dat ze het ook prima doen in horizontale broedblokken met een breedte van 40 cm., een lengte van 18 cm. en een hoogte van 18 cm.

Als nestmateriaal kunnen verse (wilgen)takken gegeven worden. Van de takken bijt de pop dan stroken schors van ca. 10 cm. die ze vervolgens in haar stuitbevedering stopt gebouwd. De eitjes komen na ca. 23 dagen uit. De jongen hebben bij het uitkomen een roodachtige donsbevedering, die naarmate ze ouder worden, veranderd in donkergrijs.

Na de achtste dag kunnen de jongen geringd worden met ringmaat 4,5 mm.. Als ze uitvliegen, na ca. 6 weken, worden ze nog ongeveer twee weken door de ouders gevoerd. Het is verstandig de jongen, als ze zelfstandig zijn, apart te zetten. De ouders kunnen dan ongestoord met het tweede legsel beginnen. Het verdient aanbeveling de vogels niet meer dan twee legsels te laten grootbrengen.
Voeding in gevangenschap

Als voeding kan aan de vogels een zaadmengsel voor agaporniden gegeven worden, aangevuld met eivoer, kiemzaad, kleine stukjes fruit, bessen, groenvoer en trosgierst Verder mogen grit en scherpe maagkiezel niet ontbreken


Als u uw contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2020 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 32.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.