Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Verslag contactavond van 18 oktober.

 

1 Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, er zijn 8 leden aanwezig.
Afwezig met kennisgeving: Patricia Kluin, Piet en Dora Schellen en Wim van Zanten.
2 Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3 Er is geen ingekomen post.
4 Mededelingen en verzoeken:
Wij zullen in de vergadering van november het financiële verslag over 2020 behandelen.

Er is een bijeenkomst geweest met de Apeldoornse verenigingen. Alleen Kanaria, Loenen en Partropika waren aanwezig.
Er werd de noodzaak besproken om in Apeldoorn één gezamenlijke tentoonstelling te organiseren, het blijkt dat alle Apeldoorns verenigingen zeer veel moeite hebben om een acceptabel gevulde tentoonstelling te organiseren.
Het voorstel is om ieder jaar slechts één tentoonstelling te organiseren en wel “De Open Apeldoornse Kampioen”. Dit voorstel werd door Kanaria en Partropika gesteund, Loenen staat er niet afwijzend tegenover, maar wil daar nog even over nadenken. Afgesproken werd om dit in de afzonderlijke vergaderingen van de verenigingen te bespreken en er daarna over door te praten..
Wij bij Partropika hebben al eerder samen met Kanaria nagedacht of wij niet een aantal dingen beter samen kunnen doen, zoals één gezamenlijke tentoonstelling en een paar keer per jaar een interessante lezing voor beide verenigingen tegelijk. Als deze gezamenlijke bijeenkomst plaatsvindt zal de vereniging die niet aan de beurt is om die vergadering te organiseren geen vergadering houden.
Rein vraagt de aanwezige leden of het bestuur genoemde samenwerking mag onderzoeken om hier later op terug te komen. Alle aanwezige leden zien de noodzaak van samenwerken in en vinden het een goed voorstel.
De geplande Open Kampioenschappen van Apeldoorn zijn:
2021 Kanaria week 48. De vogels kunnen op 24 november ingebracht worden en de openingsdagen zijn vrijdag 26 en zaterdag 27 november. Partropika inzenders hoeven geen inschrijfgeld te betalen, dit wordt door Partropika voldaan.
2022 Partropika. Als deze tentoonstelling in het Duivensportcentrum gehouden kan worden, dan zijn daar voor Partropika geen kosten (€630.00 huur sporthal) aan verbonden, ook mogen wij dan gebruik maken van het daar aanwezige materiaal.

Dit zal gunstig zijn voor de vereniging en zullen de inschrijfkosten verlaagt kunnen worden. Het bestuur zal dit in één van de volgende bijeenkomsten met de leden bespreken.
2023 Loenen.

Districtsvergadering:
Rein en Kees zijn naar de vergadering geweest van het district Gelderland,
De voorzitter van het district, zit in een groep (Bondsraad) die advies geeft over hoe het beleid van de NBvV er de komende 5 jaar uit gaat zien. Rein heeft gevraagd op welke wijze de verenigingen betrokken worden bij dit advies. Dit is onduidelijk, het lijkt er op dat dat niet de bedoeling is, terwijl dat beleid toch consequenties voor ons allemaal heeft. De voorzitter van het district komt indien nodig hier tijdens de voorjaarsvergadering op terug.
Ook is de vraag gesteld of de bijdrage die de verenigingen aan het district betalen niet aangepast kan worden, omdat veel verenigingen door Covid het financieel heel moeilijk hebben. De voorzitter antwoord dat dit ook voor het district geldt en daar wel over na wil denken, maar er geen voorstander van is.
Het gepresenteerde financiële verslag over 2019 was voor de vergadering niet duidelijk, er bleven veel vragen onbeantwoord. Het verslag over 2020 is nog niet gepresenteerd.
COM 2022
De COM 2022 wordt niet in Portugal gehouden, maar verhuist na nogal wat strubbelingen naar Piacenza in Italië. De ook geplande COM in Turkije gaat wel door, maar zal door veel westerse
landen om verschillende redenen niet bezocht worden.

Rondvraag:
Is er al bekend waar de Bondshow de jaren na Zwolle georganiseerd gaat worden? Rein geeft aan dat daar nog over nagedacht wordt, er is na de show van 2022 nog een contract voor twee jaar. De show “Vogel 2022” wordt dus in ieder geval in Zwolle gehouden.

Hans Roskam heeft zoveel last gehad van marters in zijn vogelhok, dat hij besloten heeft om zijn hobby op een laag pitje te zetten en zijn lidmaatschap op te zeggen. Wij vinden dat heel jammer. Hans heeft aan het bestuur gevraagd mee te delen dat hij het zelf ook jammer vindt en een heel fijne tijd bij onze vereniging heeft gehad.
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering