Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Verslag contactavond van “Partropika” d.d. 20 febr. 2023


Aanwezig 12 leden
• Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden welkom.
Omdat deze vergadering de jaarvergadering is worden het jaarverslag van de penningmeester, het verslag van de kascontrole commissie en het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid aan de agenda toegevoegd
• Het verslag van de vorige vergadering heeft in het contactblad gestaan. Hier zijn geen opmerkingen op en het wordt vastgesteld.
• Verslag kascontrole. Onno Bijlsma en Johan de Hoop hebben op 13 februari 2023 de financiële stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Onno spreekt zijn waardering uit voor de overzichtelijke wijze waarop e.e.a. is vastgelegd en ze stellen voor decharge te verlenen.
Vraag van Onno: Heeft het bestuur nu een eventuele fusie op termijn tot de mogelijkheden behoort enig zicht op de financiële situatie van Kanaria? Voorzitter antwoord ontkennend maar verwacht dat mede gezien de toekomstige ontwikkelingen rond het Duivensportcentrum die zeker niet slechter zal zijn dan die van Partropika.
• De penningmeester wordt decharge verleend en bedankt voor zijn inzet.
• Bestuursverkiezing: Functie van Penningmeester en secretaris zijn vacant. Wie meent hierin een rol te kunnen spelen kan zich melden bij het bestuur en dan eerst een jaar meedraaiden als “ad interim”. Op de jaarvergadering van 2024 kan hij / zij dan officieel verkozen worden.
• Mede door de geringe opkomst is al in een eerder stadium besloten het aantal clubavonden te beperken tot één keer per 2 maanden. Er wordt ook een vergadering op maandag 18 december gehouden. Er wordt gevraagd met ideeën te komen voor de invulling van deze avonden. Er wordt al voorgesteld leden te laten vertellen over de manier waarop zij hun vogels houden en er komt een voorstel tot het houden van een jonge vogeldag.
• Er is overleg geweest in Brussel over de toekomstige maatregelen met betrekking tot het houden van huisdieren met personen die bij Dierenwelzijn zijn betrokken. De verwachtingen naar aanleiding hiervan zijn voorzichtig positief.
• Overleg met Kanaria betreffende de gehouden TT.
o Iedereen was tevreden over de samenwerking.
o Er wordt besloten te gaan werken met het programma TT-Win. Hier kunnen eenvoudiger vogels worden toegevoegd na sluiting inzending en voor het uitdraaien van documenten hoeft niet eerst naar Word te worden geconverteerd.
o Er wordt vooraf besproken hoe de taken worden verdeeld, zodat meer leden van Partropika actief bij de organisatie kunnen worden betrokken.
o Er wordt wegens gebrek aan belangstelling geen verkoopklasse meer gehouden.
o We gaan door met het samen organiseren van de TT, met de volgende wijzigingen:
 De vogels worden op donderdag 30 november ingebracht en op vrijdag 1 december gekeurd.
 De opening is op vrijdag 1 december om 20.00 uur en sluiting zaterdag 2 december om15.30 uur.
 Materialen worden maandag 4 december weer opgeruimd.
 Prijsverdeling volgens vraagprogramma en vergelijkbaar met het in het verleden door Partropika gehanteerde systeem.
 Er zal geprobeerd worden meer advertenties te krijgen. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren
 We gaan kijken welke verenigingen uit de omgeving aangeschreven kunnen worden om deel te nemen.
o Rik Kiezebrink, Rik van Veldhuizen, Johan de Hoop, Gert Weenink en Rein Grefhorst worden bedankt voor hun inzet voor Partropika het afgelopen jaar.
o Rondvraag : Onno vraagt of de Veluwe benaderd kan worden om volgend jaar ook actief mee te doen met de organisatie van het Apeldoorns Kampioenschap. Binnenkort wordt weer de vergadering gehouden met de Apeldoornse Verenigingen en daar zal iedere vereniging weer gevraagd worden mee te gaan doen.
o Na de Pauze houden we een vogelpraatje en worden de aanwezige leden gevraagd het de stand van zaken is met betrekking tot de kweek.
o Voorzitter sluit iets voor tienen de vergadering.