CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

September  2018

 

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                               Motetstraat 1

                                                                               7323 LD  Apeldoorn

                                                                               Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                      John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                   Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                                   Piet Bouws  (Telefoon: 055 – 5427860)

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 _______________________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

________________________________________________________________________________

   

  Vogelverkoop……..hobby of bedrijf ?

   

  Tekst: Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV.

  februari en maart zijn van die maanden waarin veel vogelliefhebbers hun vogelbestand klaar maken voor het komende broedseizoen.

  Diverse fokprogramma’s worden opgesteld en vaak blijkt dan toch dat een aantal vogels niet in deze programma’s passen en overgedragen kunnen worden aan andere fokkers.

   

  Dat er veel belangstelling is voor deze vogels, blijkt wel uit het feit dat juist in de genoemde maanden vele vogelmarkten worden georganiseerd.

  Diverse vogelsoorten verwisselen van fokker en worden daarna ingezet voor het fokken van nakomelingen.

  Op deze wijze wordt respectvol omgegaan met de vogels waardoor bijvoorbeeld het loslaten in de natuur of het vaak illegaal doden wordt voorkomen.

   

  En dan gaat het mis!

  Fokkers, die hun niet inzetbaar vogelbestand ten verkoop aanbieden op een vogelmarkt, kunnen in aanraking komen met de Nederlandse wetgeving en dan vooral ook met handhavers van deze wetgeving in de vorm van inspecteurs van diverse (overheid) diensten.

  Deze inspecteurs richten zich vooral op het begrip “bedrijfsmatig verkopen” van in ons geval de diverse vogelsoorten.

  Feitelijk wordt iedereen  in de vorm van een “waarschuwing” er van beschuldigd thuis een verkoopinrichting  voor vogels te hebben.

  Men krijgt ter plaatse niet eens de mogelijkheid aannemelijk te maken dat men een hobbymatige fokker is.

  Het beleid van de NBvV is gericht op het uitgangspunt dat haar leden hobbymatig en duurzaam vogels houden en of hiermee fokken.

  Met in acht neming van de daarvoor geldende wetgeving en het door de NBvV opgestelde

  Reglement ten aanzien van het hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels”.

  In dit reglement worden drie fokrichtingen omschreven die alle als basis het welzijn van de nakomelingen hebben.

  De leden van de NBvV richten hun fokrichtingen en fokprogramma’s niet op het fokken van vogelsoorten op de verkoop.

  Iets dat bijvoorbeeld honden- en kattenfokkers vaak wel doen.

  De wetgeving.

  Rond het verkopen van vogels (gezelschapsdieren) speelt de Wet dieren een belangrijke rol en dan vooral de daarbij behorende wijziging van 17 juni 2014 op het “Besluit houders van dieren”.

  Hoofdstuk 3, paragraaf 2 handelt over het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang of fokken met gezelschapsdieren.

  Verboden.

  Basis van deze paragraaf is het verbod om gezelschapsdieren:

  Te verkopen;

  Ten verkoop in voorraad te houden;

  Af te leveren;

  Te houden ten behoeve van opvang;

  Te fokken ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen.

  Uitgangspunt is daarbij het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in een inrichting, of onder voorwaarden op tentoonstelling, beurs of markt.

  Onder een inrichting wordt een aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes verstaan waarin de verboden activiteiten plaats vinden.

  Vrijstelling.

  Iedereen die bedrijfsmatig de activiteiten uitoefent die bij de verboden zijn genoemd, heeft vrijstelling van dit verbod als wordt voldaan aan paragraaf 2 van hoofdstuk 3.

  Vervolgens bestaat deze paragraaf uit een opsomming van verplichtingen.

  Uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen.

  Eerder is al aangegeven dat wij als uitgangspunt nemen dat leden van e bond hobbymatig en duurzaam vogels fokken.

  Vanuit deze hobby worden vogels ten verkoop aangeboden, terwijl dat eigenlijk verboden is en de vrijstelling voor bedrijfsmatige vogelverkopers niet op ons van toepassing is.

   

  Het “Besluit houders van dieren” voorziet in een uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen in artikel 3.6, tweede lid.

  Daarin wordt aangegeven dat alle in paragraaf 2 genoemde verplichtingen,die dus gelden voor een bedrijfsmatige verkoper van vogels, niet van toepassing zijn indien degene onder wiens verantwoordelijkheid de verboden activiteiten toch plaats vinden aannemelijk maakt dat er bij uitoefening van de activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.

  Het aannemelijk maken.

  Eigenlijk moet je bewijzen dat je een hobbyist bent, niet kunt leven van de netto opbrengst van je hobby en of thuis geen vogelwinkel runt.

  De wetgever helpt ons daar niet bij.

  Achter het Besluit houders van dieren is een “Nota van toelichting” opgenomen.

  Een Nota van toelichting is geen wettekst en heeft geen rechtskracht.

  Het wordt geschreven om het Besluit houders van dieren voor de gebruiker wat begrijpelijker te maken.

  Opmerkelijk is dat in deze Nota een aantal argumenten (indicatoren) worden aangevoerd , die aangeven dat als je hieraan voldoet, je kan worden beschouwd als een bedrijfsmatige handelaar in vogels.

  Een dankbaar argument is “gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden”.

  Dit houdt in dat wanneer je een of meerdere vogels, het aantal wordt niet genoemd, aan een onbekende verkoopt, dan ben je bedrijfsmatig bezig.

  Maar nogmaals, dergelijke argumenten hebben geen enkele rechtskracht.

  Het is daarom dan ook merkwaardig dat inspecteurs op basis van het als voorbeeld genoemde argument het Besluit houders van dieren handhaven op basis van argumenten die zijn opgenomen in de Nota van toelichting en niet op de wettekst zoals terug te vinden is in artikel 3.6, tweede lid.

  Omdat de wetgever in de richting van de hobbyisten geen voorbeelden van argumenten geeft voor het aannemelijk maken van het niet-bedrijfsmatig handelen, heeft de NBvV deze zelf opgesteld.

  Argumenten waarmee leden van de bond aannemelijk kunnen maken dat zij niet-bedrijfsmatig vogels verkopen, zijn al gepubliceerd in het septembernummer 2016 van Onze Vogels.

  Blijkbaar herinneren velen zich hier niets meer van.

  Hieronder zetten we de NBvV argumenten nog eens op een rijtje:

  Het houden van en fokken met gezelschapsdieren door gespecialiseerde liefhebbers vindt hobbymatig plaats in een beschermende behuizing en onder gecontroleerde omstandigheden.

  Dit kan met onderstaande indicatoren aannemelijk worden gemaakt.

  De gezelschapsdieren worden gehouden als liefhebberij en vormen als ontspannende activiteit een invulling van de vrije tijd van de houder zelf;

  Het aantal dieren dat wordt gehouden en waarmee wordt gefokt is afgestemd op de beschikbare ruimte voor huisvesting in relatie tot de perceelgrootte.

   

  Daarbij worden maatregelen getroffen om hinder voor de omgeving te minimaliseren;

  De gespecialiseerde houder van gezelschapsdieren die ook met de onder zich hebbende dieren fokt, heeft een voor zich zelf vastgelegd fokprogramma en fokdoel;

  Dit fokprogramma is niet  gericht op een winstoogmerk, gelet op de verhouding tussen kosten en opbrengsten;

  Het houden, fokken en een al dan niet gratis overdracht aan derden, vormt geen wezenlijke inkomens bestandsdeel;

  De omvang van de fokkerij wordt middels identificatie en registratie vastgelegd;

  Voor de uitoefening van de hobby worden geen soorten aan de natuur onttrokken.

  Voor het verkrijgen van goede fokdieren wordt met in achtneming van de regelgeving voor de gezondheid en welzijn van dieren een beroep gedaan op bekende en betrouwbare fokkers.

  Fokkers vormen de bron voor particulieren en leken om aan fraaie en gezonde vogels en Kleindieren te komen.

   Wat is dus niet van toepassing?

  Als je dus overeenkomstig de wettekst in artikel 3.6, tweede lid aannemelijk hebt gemaakt dat je hobbymatig en dus niet-bedrijfsmatig vogels verkoopt, dan zijn de verplichtingen zoals die zijn opgenomen in paragraaf 2 niet van toepassing.

  Deze zijn:

  De inrichting.

  Het begrip inrichting is niet van toepassing op een niet-bedrijfsmatige vogelliefhebber.

  De noodzaak je vogelverblijven aan te melden is niet aanwezig.

  Uniek Bedrijf Nummer UBN.

  Een UBN nummer hoeft niet aangevraagd te worden voor een of meerdere vogelverblijven op één adres, omdat van daaruit niet bedrijfsmatig vogels worden verkocht.

  Administratie.

  Omdat de vogelverblijven niet beschouwd kunnen worden als een inrichting, hoeft Geen administratie van de daarin verblijvende vogels te worden bijgehouden.

  Vakbekwaamheid.

  Omdat de vogelverblijven van een niet-bedrijfsmatige houder van vogels niet

  beschouwd kan worden als een inrichting en in die vogelverblijven geen bedrijfsmatige toezichthouder werkzaam is, hoeft de vogelhouder niet te voldoen aan de eis in het bezit te zijn van een door Onze Minister erkend bewijs van vakbekwaamheid. (art. 3.11 en 6.6)

  Quarantaine ruimten.

  De niet-bedrijfsmatige houder van vogels hoeft niet te voldoen aan de in het Besluit houders van dieren geëiste drie afzonderlijke ruimten voor het huisvesten en verzorgen van zieke vogels (art. 3.13)

  Informatieverstrekking.

  Bijverkoop van een vogel hoeft de niet-bedrijfsmatige verkoper van vogels geen schriftelijke informatie te verstrekken, zoals deze geëist wordt in artikel 3.17 en 3.18.

  Tenslotte.

  Mocht je om wat voor reden ook een schriftelijke waarschuwing krijgen van een inspecteur die belast is met de handhaving van het Besluit houders van dieren en hulp willen bij een eventueel vervolgtraject, neem dan via het Bondsbureau contact op met de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV.

   

   

   


  Uit de oude doos.

  Kent u deze nog?

  Onze oudere leden natuurlijk wel, dit stukje is door Jannie Dalhuizen in 2000 voor ons contactblad geschreven.

  Zo heeft Jannie honderden keren ons vermaakt met dit sort leuke verhaaltjes.

  Ondertussen zit Jannie ( Mevrouw Dalhuizen) behoorlijk in de ziekenboeg, wij hopen dat het wat beter met haar zal gaan.

  Jannie bedankt voor al dat werk van vroeger, het was Top!

  Heel veel sterkte,

  Het bestuur.

   

  Beste Vrouw eu Manluu +(Dames + Heren ond. tit. v. Miep)

   

  Nou dat vin`k nog is aorig van oew Miep da j mien stuksies ok léés, ik gruie der een pond van mar hoe krieg ik der dat weer of? Dat iej is graag kennis mit mien wilt maken dat kan heur. Ik bin altied thuus, ak niet weg binne, en een aorig mense da `k binne, merakel, behalven aij mien dwars zitten dan bink eg niet te genieten. Dat kun iej Ge Je nao vraogen die weet ter alles van, al meer as 50 jaor.

  Pagina 6

  Ik wazze ok wel een bitjen hellig op Kees omdat mien stuksien niet eu plaats had, ik had  ter zo mien beste op eu daon en hu gooit `t zo in de prullebak. Ik heb wel effen loop `n voeteren, mar och asse mien dan zo onschuldig an kik dan kan `k niet kwaod op um blieven. Mar hie mot mien dan niet weer lappen, dan krigge op zien mieter, een blauw ooge of zo dan kunt uule ok nog is lachen Miep, want veule te lachen zu`j met een baas as Kees ok wel niet hebben die is altied veuls te druk.

   

  Dat zegge tenminste !!!

  Truus uut hok 7 hef wel geliek in`t dialek schrievie oogen met 2 oo`s. Ik bin hastig bliej da`k nog plat praote. Ik zegge ma zo, arj plat kunt praoten moj `t niet laoten. `T is mien mit de papléépel in eu geuten. Pap kreegie vrogger mar al te vaake `s maons veur da`j no schoele gongen en `s aovens veur daw no bedde gongen. Mien zuster en ikke laggen wel is in bedde te schudden van `t lachen dan klotsen ons de pap in de buuk.

  Ja, karnemelkse pap met roggebrood ter in dat kreege wie en niet met stroop of suuker dat zat ter niet an en wie bint ter bes groot van eu worden. Dan bint de vente van teegenwoorig gruuelijk verwent, mar dat zul ie`j oew dochter Beau ok wel doen as Kees teminste wat lakkere dinge in oew baksien dut  ,, Rik hef zat” Nou Miep ajuu, ik mot noe effies met ,,mensen” praoten want anders kriek`t daormee uut de stikken dan vuult ze achteruut eu zet. Zeg luu, heb uule onze veuranzitter ok veur radio Gelderland eu heurt. `t Jonge jonge wat kan die kearl kletsen. Hoe hie die verslaggeefster effen een lessen over de veugelties gaf, ik wasse steil beduus. Dat mense wis nog niet eens dat allenig de mannegies fluut en de vrougies niet. Nou dat wis ik al langer, dat doet de kearlstog alle maole as ze een hups knap deerntien ziet !

  As ik zo kon kletsen as onze veuranzitter zat ik al al lange in de regering en dan zol ik die oelewappers die der noe zitten wel is effen een poepie laoten ruuken, ik argerre mien rot an die luu. Ik wil der varder niet op in gaon want dan maak ik mien vinnig en das niet goed veur `t harte.

  Nog effen dit, wie niet in Zutphen eu wes is op de Kampioen die hef wat eu mis, het was alderbassend mooi en gezellig ie`j ziet zoveule bekenden, da`j saovends muu en hees bint van `t kletsen mar `t was de muujte weerd.

                                                                 De groetenisse van Jannegien uut de Maoten

  P.S. Ik weet noe ok wat Rheinlanders bin

   


  De mussen vielen van het dak

   

  Warm weer en vogels – gaat dat wel samen? Vogels kunnen niet, zoals mensen, zweten om af te koelen. Honden en katten ook niet, eigenlijk zijn vooral mensen uitzonderlijk aangepast aan warm weer. Sommige vogels kunnen op onverwachte manieren last hebben van het warme weer. Een top-5 van uitdagingen én oplossingen voor vogels.

   

  1. Uitdroging

  Vogels zweten niet maar verdampen veel vocht via hijgen. Net als honden dat doen zitten ook vogels dan met open bek (snavel, in dit geval) en verdampen via de tong veel vocht. Bij verdampen van water wordt warmte uit het lichaam onttrokken, het werkt dus verkoelend. Het is van levensbelang voor vogels om voldoende toegang tot water te hebben. Met dit weer helpt u vogels enorm door een schaaltje of bord water op een veilige plaats aan te bieden. Dagelijks verversen is verstandig.

  1. Droge, harde bodem

  De bodem droogt uit en de bovenlaag wordt hard. Vogels die voedsel uit de grond halen, zoals merels en grutto’s, hebben het nu moeilijk. Wormen passen zich aan door iets dieper te gaan zitten, waar nog wel wat vocht in de bodem zit. Ze zitten daar helemaal buiten bereik van vogels.

  Nu is het lastig om weidevogels te helpen. Door een stukje van uw gazon vochtig te houden kunt u voor merels andere wormeneters in de tuin wél iets betekenen. Met wat water dat u in de keuken opvangt in een bak in plaats van weg te spoelen bijvoorbeeld. Want sproeien met drinkwater wordt tijdens deze droogte afgeraden.

   

  1. Jonge vogels extra op proef gesteld

  Dit is de tijd dat volop jonge vogels te zien zijn. Vaak worden ze nog bijgevoerd door hun ouders tot ze onafhankelijk zijn. Daar kunnen een paar weken overheen gaan. Jonge vogels kunnen een hulpeloze indruk maken. Zeker als ze ook nog eens zitten te hijgen van de warmte.

  Toch is het belangrijk ze met rust te laten. Als het even kan, probeer er dan voor te zorgen dat de omgeving veilig is; houd de kat binnen en vraag anderen hetzelfde te doen. U kunt de vogels eventueel bijvoeren met eiwitrijk voedsel zoals meelwormen. Meelwormen bevatten dezelfde eiwitten als andere insecten en zijn perfect voedsel voor jonge vogels. De oudervogels zullen de meelwormen gretig weten te vinden en zorgen ervoor dat het jong niet tekort komt.

   

  1. Minder muggen beschikbaar

  De meeste mensen zullen het niet direct een probleem vinden, maar er zijn minder muggen beschikbaar doordat allerlei plekken (emmers, bloempotten, enz.) zijn opgedroogd. Dit zijn voor muggen dé ideale plekken om zich voort te planten. Met name mug-etende vogels die niet ver vliegen om hun voedsel te zoeken moeten nu meer moeite doen.                                          Wordt vervolgd.

   

  Als u uw contributie voor 2018 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

  U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

   Het bestuur.


                     Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

  Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

  Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

  k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352