CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Januari 2020

Bestuurssamenstelling :

Erevoorzitter                                                        G.J. Dalhuizen

 

Voorzitter                                                             Rein Grefhorst  (Telefoon: 055 – 5414227)

 

Secretaris                                                             Cor Balk

                                                                              Motetstraat 1

                                                                              7323 LD  Apeldoorn

                                                                              Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                    John Huigen (Telefoon: 055 - 5414807)

 

Redactie clubblad                                                  Kees van Maanen

Alg. Adjunct                                                           Telefoon: 055 – 3665628

                                                              

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 32,00 per jaar en moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening   NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop  Twijndersdonk 103  7326 BN  Apeldoorn Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                                    Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

 

EXOTEN/DUIVEN etc.                                    Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

KLEUR en POSTUURKANARIES                  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur.

 

ZAADVERKOOP.

Bestellingen (055) 5221306 en op de vergaderavonden van 19.00-20.00 uur en in de pauze.

 ___________________________________________________________________ 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 

____________________________________________________________________

Welke vogels mag ik straks nou eigenlijk houden en welke niet?

 

Dat vragen veel vogelliefhebbers zich af en kijken wat bezorgd bij termen als positielijst en invasieve soorten, op dit gebied is er nog veel onbekend voor ons.

Het artikel hieronder geeft ons geen duidelijkheid over de toekomst, maar wel enig inzicht over waar het over gaat en over de hobbels die wij als vogelliefhebbers tegen gaan komen.

Daarom geven wij in ons contactblad deze keer wat meer informatie over deze kwestie, niet omdat het een leuk artikel is, maar omdat wij het belangrijk vinden dat vogelliefhebbers weten waar beleidsmakers mee bezig zijn. 

Met dank aan Onno Bijlsma voor het vinden van dit artikel.

Kees van Maanen

 

Invasieve soorten, wat is daar eigenlijk mee aan de hand?

De laatste tijd wordt  binnen de vogelwereld – maar niet alleen daar - steeds meer geschreven en gepraat over invasieve soorten. Dat roept bij veel mensen de vraag op wat dat nu eigenlijk zijn invasieve soorten en hoe komt het dat juist de laatste tijd de schijnwerper er zo op gericht staat?  Dit artikel probeert meer helderheid over dat begrip te geven en dan met name ook over de regelgeving, waardoor het allemaal zo in de belangstelling is gekomen.

Als  je het binnen de vogelwereld hebt over de positieflijsten weet iedereen meteen waar je het over hebt. Kort gezegd gaat het  dan om welke vogels je wel en welke je niet mag houden. Die regelgeving vanuit dat begrip is er nog niet, maar het staat er wel aan te komen. In sommige landen is de regelgeving al wel scherper dan bij ons, in andere juist weer niet. Duidelijk is wel dat onder druk van de welzijnsdierenlobby geprobeerd wordt om regelgeving te bewerkstelligen, waardoor bepaalde soorten helemaal niet meer gehouden mogen worden . De verwachting is  dat de spelregels voor het houden van dieren – en dus ook vogels – scherper  zullen worden en ook strakker dienen te worden gecontroleerd. Met name onder de vorige staatssecretaris was de weg ingeslagen om binnen niet al te lange tijd te komen met een lijst waaruit duidelijk zou moeten worden welke dieren helemaal niet mogen worden gehouden en welke wel maar dan onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast dan de groep die wel gewoon door de dieren (vogel) houder gehuisvest mag worden. Dat die lijsten er nog steeds niet zijn is vooral te danken aan de procedures die erg lang duren en dat heeft weer alles te maken met het juridisch kader waarbinnen men moet werken. Duidelijk is immers dat veel dieren/vogelhouders zich verzetten tegen de wijze waarop een en ander dreigt vorm te krijgen en alle juridische mogelijkheden zullen uit de kast worden getrokken om de lijsten te beperken dan wel geheel te voorkomen. Dat laatste lijkt een onmogelijkheid geworden. Laat helder zijn dat weinigen er moeite mee hebben dat regels op het gebied van dierenwelzijn worden ingevoerd en gehandhaafd, maar het geheel verbieden van het houden van bepaalde dieren gaat veel mensen ook weer te ver.

 

 

Het zou voor honderdduizenden liefhebbers betekenen dat zij hun hobby moeten opgeven.

Europese spelregels

Terwijl dus op nationaal niveau wordt gewerkt aan duidelijkheid wat het houden van dieren betreft, is op Europees niveau ook het een en ander aan de hand, waardoor het allemaal ineens nadrukkelijker naar voren komt. De invalshoek is daar in eerste instantie dan wel een andere, het neemt niet weg dat de gevolgen hiervan voor de dierhouderij heel fors kunnen zijn. Al begin 2015 is in Europa een verordening in werking getreden over invasieve soorten. Allereerst is het belangrijk om in te zoomen op het begrip invasief. Wat is dat? Invasieve exoten zijn planten, dieren of ook micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terecht gekomen zijn. Voor ons is dat dus Nederland. Door vestiging en verspreiding kunnen zij schade veroorzaken, een punt dat essentieel is. Immers in ons land zijn tal van invasieve planten en dieren bekend , die geen enkel probleem of risico opleveren. In feite kun je dus ook zeggen dat invasieve soorten uitheemse soorten zijn. Daar ligt ook een belangrijk geschilpunt tussen voor- en tegenstanders. Met name de tegenstanders tegen invoering van deze lijsten voeren aan dat tal van uitheemse planten- en dieren helemaal niet invasief zijn. Ze hebben bepaald geen negatieve invloed op hun omgeving om tal van redenen. Ze uitbannen is dan ook volstrekt onnodig zeggen zij. Frappant is ook dat de Europese Commissie zelf geen onderzoek heeft gedaan op dit punt.

 

De Commissie gebruikt bestaand onderzoek dat in meerdere opzichten niet specifiek genoeg is.  Het geeft geen antwoord op de vragen die nu aan de orde zijn. De vraag is dan ook wanneer een soort echt invasief is.  Het Platform Dierenwelzijn  Huisdieren (PVH) is van mening dat daar geen goed onderzoek naar is gedaan en dat vaak niet aangetoond kan worden dat een soort invasief is. Het wordt domweg aangenomen en dat is niet genoeg.  Vandaar dat zij o.a. via juridische weg probeert om tegenwicht te bieden.                                                                                                        

Een ander punt om op in te zoomen is het begrip Verordening. Dat betekent namelijk nogal wat. Als in Europa regels worden opgenomen in een Verordening, gelden ze direct en hoeven ze niet te worden omgezet in nationale regelgeving. De lijst die als gevolg van deze Verordening is uitgebracht , wordt aangeduid als Unielijst. In de Verordening zijn 2 groepen regels opgenomen. De eerste groep behandelt dier- en plantensoorten. Soorten die op de lijst staan mogen niet worden gehouden, gefokt, verkocht of worden ingevoerd. Het verbod geldt voor iedereen: particulieren, handelaren, dierentuinen en botanische tuinen. De tweede groep is wat ingewikkelder en behandelt de maatregelen die de lidstaten moeten nemen om te zorgen dat de Unielijst wordt gehandhaafd en binnen bepaalde termijnen wordt uitgevoerd. Uitbreiding Inmiddels is  op 13 juli 2016 een eerste Unielijst gepubliceerd door de Europese Commissie. Op zich is dat al bijzonder omdat juist het Europees Parlement zich geen voorstander daarvan had getoond. Een besluit daarover is door de Commissie  echter volledig genegeerd en daarmee is er nu een lijst van 37 dier- en plantensoorten die inmiddels in Europa niet meer mogen worden ingevoerd, verkocht, gefokt of gehouden. Voor alle duidelijkheid  door niemand. Geen particulieren, geen dierentuinen en ook niet door anderen. De Commissie  is van mening dat soorten inde natuur terecht kunnen komen en daarmee schade kunnen toebrengen aan het Europese milieu . Dat acht zij een te groot risico. Maar de trein dendert door want staan op de eerste lijst nog 37 soorten, er bestaat al een tweede lijst waarop nog eens 25 plantensoorten staan vermeld. Ook een derde lijst is in voorbereiding en daarop staan ook alleen maar plantensoorten. De verwachting is dat men meer dan 500 soorten op de lijst wil gaan plaatsen. Mocht nu gedacht worden dat de vogelliefhebber buiten schot blijft dan is er nu al sprake van teleurstelling. Stond op de eerste lijst al de ibis, op een van de “concept” lijsten staat nu ook de eerste parkietachtige vermeld nl. de grote Alexander parkiet.

Buiten schot blijven is er dus niet bij. Sterker, de lobby om de lijst zo groot mogelijk te maken is sterk. Organisatie als BirdLife en de Stichting AAP lobbyen daar driftig voor in Brussel.  Zij willen in feite een lijst die, wat hen betreft, niet lang genoeg kan zijn. Met andere woorden de mogelijkheden van de dierenhouder moeten zoveel mogelijk worden ingeperkt. Via de PVH wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegenwicht te bieden  en het is van het grootste belang om deze organisatie te steunen bijv. van ondertekening van petitie. Op de site van de PVH wordt u daartoe de weg gewezen. (www.huisdierennu.nl)

Overgangsmaatregelen

Zoals al eerder aangegeven is de Verordening ingegaan en de bepalingen daarin opgenomen zijn meteen van toepassing. Die directe invoering geeft natuurlijk ook problemen en daarom zijn voorlopig verschillende overgangsmaatregelen van toepassing. Zeker voor particulieren is dat wel belangrijk. Zij mogen de dieren die in hun bezit zijn gewoon houden tot het eind van hun leven. Er mag echter niet mee gefokt worden! Verder moeten zij van alles doen om te voorkomen dat de dieren ontsnappen en in de vrije natuur terecht komen. Als je als particulier daar niet aan kan voldoen dan worden de dieren weggehaald. Let wel dit geldt voor dierenhouders. Het is niet van toepassing voor de plantenhouders.

Voor commerciële houders gelden weer andere regels. Het frappante is dat ook voor dierentuinen geen uitzondering is gemaakt. Dat betekent eigenlijk dat voor hen een soort uitsterfregeling van toepassing is geworden.

 

Verslag Contactavond 16 December 2019.

Rein opent om 20.00 uur de laatste vergadering van het jaar 2019 voor een 9-tal leden.

Op naar 2020, op naar een goed vogeljaar wat begint met hopelijk voor iedereen een goede kweek.

Er waren geen op- of aanmerkingen op het verslag van de vorige vergadering.

Het contactblad van PJ Helder en van Kanaria zijn binnen gekomen.

De leden, Mr Keurhorst en Mevr. Van Cuilenburg hebben hun lidmaatschap opgezegd bij Partropika.

Wij, als bestuur, willen alle leden, die in de prijzen zijn gevallen op de Kringtentoonstelling, Kampioen van Apeldoorn en de andere tentoonstellingen van harte feliciteren.

Op de Kampioen van Apeldoorn waren alle inzenders van Partropika in de prijzen gevallen. Piet Schellen had de Mooiste Vogel van de Kampioen van Apeldoorn georganiseerd door Kanaria. Dora had op de Districtentoonstelling van Overijssel nog Zilver en Brons.

Nadat de Kampioen van Apeldoorn georganiseerd is, is er helaas bij een paar personen van onze Zustervereniging Papegaaienziekte geconstateerd. Er zijn een paar leden opgenomen in het ziekenhuis, en hebben een aantal dagen op het IC gelegen. Gelukkig gaat het weer de goede kant op met deze leden. Maar toch vanuit onze kant, onze beterschapswensen. Wel zijn er vanuit de kampioen van Apeldoorn, kooien uitgeleend aan de Districtentoonstellingen. Verzoek vanuit de GGD, mochten er mensen zich niet fit voelen, en op de tentoonstelling zijn geweest, ga naar de huisarts! Bezoekers/inzenders van bepaalde tentoonstellingen kunnen nog benaderd worden door de GGD. De bron van de papegaaienziekte is tot op heden nog niet gevonden.

De contributieverhoging van 2 euro van de NBVV, word ook bij ons doorgevoerd naar de leden. De contributie bedraagt in 2020 dan € 32.00. Willen alle leden zo vriendelijk zijn om de contributie op tijd over te maken?

Onze materiaalmannen en het bestuur verzoeken alle leden om de tentoonstellingskooien, die nog in uw bezit te zijn, in te leveren in Januari. Zodat we kunnen inventariseren hoeveel kooien er in het bezit zijn, wat voor kooien hebben we nog nodig. En zeker niet onbelangrijk, dat we de kooien na kunnen kijken of deze kapot zijn en eventueel een likje verf nodig hebben. Dus leden, lever de kooien in op de Dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur.

Het aantal vogels wat ingeschreven is voor Vogel2020 ligt rond de 9000 vogels. Geen verkeerd aantal omdat het een landelijk beeld is, op elke tentoonstelling worden er minder vogels ingezonden. Ook is het een trend, dat het jaar, nadat de COM in Nederland is geweest, en dip zit, in het aantal ingeschreven vogels voor het NK. Hopend dat dit eenmalig is.

De kringtentoonstelling was een nette, goed georganiseerde tentoonstelling. Er stonden wat foutjes in de catalogus, maar deze zijn hersteld op de opening van de show. Op deze show was Partropika in het verengingsklassement 2e, met 3 punten verschil op de nummer 1, Vorden.

De kampioen van Apeldoorn was ook een nette, goed georganiseerde tentoonstelling. Het was netjes geregeld. Wel jammer, is dat als we willen samenwerken met Kanaria, er vanuit Partropika maar 36 vogels ingeschreven waren, dat is wel wat weinig. Maar de leden geven aan dat de tentoonstellingen te dicht op elkaar zitten. Misschien kunnen we als bestuur hier wat mee, zodat er toch meer vogels ingezonden worden op de Kampioen van Apeldoorn.

Daarnaast is er door de leden een idee ingebracht om een jonge vogeldag te organiseren. Hier staat het bestuur achter en we gaan de dag organiseren.

We moeten alleen even kijken wanneer het uitkomt, zodat we niet in het vaarwater komen met de tentoonstellingen. Misschien kunnen we deze dag organiseren met Kanaria. We gaan als bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens de rondvraag merkte Rik Kiezebrink op, dat het gezamenlijk vervoer richting Vorden prima is verlopen dankzij de hulp van de Fam. Kluin.

Rik van Veldhuizen merkt op dat de Kringtentoonstelling en de Kampioen van Apeldoorn te dicht achter elkaar zitten. Daarom heeft Rik niet ingezonden op de Kampioen van Apeldoorn.

Na een korte pauze was er gelegenheid om vragen te stellen over de vogels. Problemen waar je met zit etc. Daar hebben we kort de Raza Espagnol besproken. Raza’s hebben vaak een te lang loopbeen, de mogen ongeveer 13 á 14 mm zijn. Ook het visstaartje is een onderdeel van de Raza’s, de V is ongeveer 4 mm lang. Het kopje van de Raza moet hazelnootvormig zijn, en mogen nooit de kopveertjes laten zien. De snavel moet kegelvormig zijn, maar Raza’s hebben over het algemeen een iets langere snavel. Het model van de Raza vergelijk je met een opstijgend vliegtuig, tussen de 35 en 45 graden.

De schimmels hebben altijd een wat langere bevedering dan de Intensieve. Paar altijd een schimmel x intensieve. Donkerbonte raza’s hebben meer dan 50% bont en de lichtbonte hebben minder dan 50% bont. Volgend jaar, met het nieuwe vraagprogramma is dat eraf. Dan is bont gewoon bont.

Om 21.30 uur sluit Rein de vergadering en wenst iedereen Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Vriendelijke Groet,2e secretaris.Patricia Kluin

 

Namens het bestuur wensen wij alle leden een heel goed 2020.

Laten wij er samen weer een heel mooi verenigingsjaar van maken.

Het bestuur.
Als u uw contributie voor 2019 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, dus wellicht ook het moment uw contributie voor 2019 over te maken.....

U kunt het bedrag, € 30.00 overmaken op: NL62INGB0653134630.

 Het bestuur.


                   Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk binnen / buiten

  • Metselwerk

  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken

  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat

  • Vervangen van kozijnen, deuren

  • Plaatsen van dubbelglas

  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen

  • Aanbouw en verbouw

  • Zolderverbouw en aftimmeringen

  • Uw verdere wensen.

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk, Timmer- en klussenbedrijf. Motetstraat 1  7323 LD Apeldoorn

k.v.k. nr.  08160707 - btw nr. 0561.85.534.B01  -  Rabobank nr. NL87 RABO 01333 42 352