Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Verslag Ledenvergadering Partropika d.d. maandag 17-04-2023


Aanwezig 8 leden.
• Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden welkom.
Nu de vergaderingen niet meer maandelijks zijn zou het bezoekersaantal misschien iets kunnen stijgen als er vlak voor de clubavond een herinnering per mail gestuurd wordt. We zullen een aantal keren proberen of dit van invloed is.
• Verslag van de vergadering van 20 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.
• Naar aanleiding van dit verslag:
• Als antwoord op de vraag of we inzicht hebben in de financiële situatie van v.v. Kanaria (i.v.m. een eventuele fusie), meldt de voorzitter dat ze om begrijpelijke redenen geen inzage geven. Als er daadwerkelijk gesprekken over een fusie zullen gaan plaatsvinden zal dit punt weer naar voren moeten komen.
• v.v. Kanaria zal de v.v. De Veluwe benaderen met de vraag of ze toch mee willen doen met de door ons gezamenlijke georganiseerde Kampioen.
• Als we een TT willen organiseren moeten we deze aanmelden bij de NVWA. Op hun website lukt dit niet omdat inlog alleen mogelijk is voor gecertifieerde personen. Rein doet hierover navraag op de volgende vergadering van de regio en naar verluidt is de NBvV ook al bezig met het uitzoeken hiervan.
• Uit het financieel verslag van de Bond blijkt dat er nog ca. 19000 leden staan ingeschreven, inclusief verspreide leden. Dit roept de vraag op of we nog langdurige contracten moeten afsluiten voor het huren van een grote tentoonstellingsruimte.
• Zowel v.v. Kanaria als v.v. De Veluwe hebben een uit 3 leden bestaand nieuw bestuur.
• We stemmen over enkele voorstellen van het bondsbestuur die op de volgende bondsvergadering aan de orde zullen komen:
1. Wijzigingen en aanvullingen op het T.T. reglement. Dit betref het loslaten van beschermde weken voor het organiseren van bijv. de gewestelijke T.T. of het Nederlands Kampioenschap. Het staat verenigingen dan vrij in die periode hun eigen T.T. te organiseren.
Verder zullen de keurmeesters voor het gewest niet meer aangewezen worden, maar is de organiserende vereniging hierin vrij. Vooral op grond van dit laatste punt stemmen we tegen dit voorstel. Keurmeesters mogen geen wedstrijden in hun eigen gewest keuren en een organiserende vereniging in Noord Limburg zal door de hoge reiskosten geen keurmeester uit het zuiden zoeken. Deze keurmeesters komen dan vrijwel nergens meer aan bod.
2. Verkiezingen:
 Rick Oudenampsen als 2e voorzitter (nu al interim 2e voorz.) -Positief
 Raymond Berghouwer als lid bestuur – positief
 Rick Oudenampsen en Karel Luijten als lid tuchtcommissie – Positief.
• Naar aanleiding hiervan komt de vraag naar voren of het niet wenselijk is in de vertrouwenscommissie ook een vrouwelijk lid te benoemen.
• Rondvraag : Het is erg rustig op het vogelfront. Dit komt waarschijnlijk mede door de onduidelijkheid in de regelgeving wanneer je als handelaar aangemerkt wordt.
• De consumpties deze avond worden door de vereniging aangeboden, waarvoor onze dank.
• Informeel praten we nog door over allerlei onderwerpen die niet altijd direct met onze hobby te maken hebben maar wel over vreemde vogels gaan.
• Tegen half tien wordt de vergadering gesloten.