Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 

Verslag Jaarvergadering 17 Februari 2020.

 

Rein opent om 20.00 uur de vergadering voor een 12-tal leden. Een speciaal welkom voor ons nieuwe lid, Wietse. Rein vindt nog steeds, na al zijn jaren als voorzitter, dat de gezelligheid binnen Partropika voor hem, 1 van de belangrijkste punten is. Ik denk dat we Rein niet alleen voor zichzelf spreekt, maar voor eenieder lid binnen Partropika.

Op het verslag van de vorige vergadering waren geen op- of aanmerkingen.

Johan de Hoop, Herman en Gerrie Kluin hadden zich voor deze vergadering afgemeld. Als ingekomen post, hebben we het clubblad van Kanaria en P.J. Helder.

De TT kooien van de vereniging worden gerestaureerd en geschilderd. Herman en Jordi Kluin zijn er druk mee bezig. Het bestuur heeft al een TT-kooi mogen aanschouwen en het ziet er weer perfect uit.  Op 28 Maart organiseren we weer onze jaarlijkse feestavond in de Groene Hoven. Als u wil komen, wilt u zich dan opgeven bij Patricia? Deze avond gaan we een feestelijk tintje geven door de prijzen uit te reiken aan de prijswinnaars van onze clubshow en onze jubilarissen te huldigen.

In maart hebben we geen contactavond, dit helaas omdat er een planfout is gemaakt bij Accres. Accres had ons niet meegenomen in de jaarplanning, en helaas kan er in Maart en Mei geen contactavond plaats vinden in de Groene Hoven. Daarom kunnen we in Mei aansluiten bij Kanaria bij een lezing over Tropen. Deze vindt plaats op 11 mei. Dus bij deze de uitnodiging om aan te sluiten bij de lezing van Kanaria.

De contributiebetaling van het lopende boekjaar graag voor 1 Februari van het jaar betalen bij onze penningmeester. Overmaken mag natuurlijk ook altijd.

Patricia heeft afgelopen jaar als 2e secretaris gefungeerd binnen het bestuur. Zij heeft ook het jaarverslag gemaakt. Deze was te vinden in het clubblad van februari op pagina 7 en 8.  Op het jaarverslag 2019 waren geen op- of aanmerkingen.

Onno en Dora hebben dit jaar de kascontrole gedaan. Dora kon helaas niet aanwezig zijn, en Onno was helaas ook niet aanwezig. De kascontrole heeft vastgesteld, dat alles er netjes en goed verzorgd uit zag. De vereniging had een positief eindsaldo. De vraag van de kascontrole was wel, wat het voor bedrag was naar Johan de Hoop, maar dit heeft met de ringenbestellingen te maken.

Wij, als bestuur, willen de kascontrole bedanken voor hun inzet en vrije tijd wat er ingestoken is. Hartelijk dank. Onze penningmeester, John, heeft het financieel verslag toegelicht. Vanuit de leden waren er geen vragen, op- of aanmerkingen. De begroting voor 2020 geeft een klein tekort aan, maar onze grote onzekere factor is onze tentoonstelling. Alleen de vaste kosten zijn zeker, zoals onze huur van de hal. Wel hebben er 2 nieuwe adverteerders gemeld. Dit jaar organiseren we de Kampioen van Apeldoorn en brengt Kanaria hun tentoonstelling bij ons onder. Rein stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Deze is met applaus aangenomen.

De kascontrole voor 2021 bestaat uit Dora en Piet Schellen, en reserve kascontrole lid is Johan de Hoop.

Het beleid van het bestuur voor 2020 is, dat we op dezelfde voet verder gaan als afgelopen jaar. Wel gaan we in 2020 een Jonge Vogeldag organiseren samen met Kanaria. Deze staat nu gepland voor 12 oktober. Is wel kort voor onze tentoonstelling.  In 2020 is de Kampioen van Apeldoorn bij Partropika en Kanaria brengt hun tentoonstelling bij ons onder. We zullen proberen om artikelen op Facebook te zetten. Heeft u dus een leuk artikel, deel het op facebook met onze vereniging of meld het aan 1 van de bestuursleden. De leden merken op, dat ze achter het bestuur staan en vinden het mooi dat er een Jonge Vogeldag georganiseerd gaat worden. Kijkend naar de Vogelmarkt, kwam de vraag of we deze ook samen konden organiseren met Kanaria. Wel is het zo dat onze vogelmarkt de afgelopen keren goed bezocht is, zowel door publiek als vogels. Partropika heeft nog uit het verleden dat er liever niet iets op zondag georganiseerd wordt binnen de vereniging.

Rein merkt nog wel op, dat er veel mensen klaar staan voor de vereniging, deze mensen krijgen met de kerst altijd een attentie. Rein vraagt voor deze mensen een applaus om hun weer te bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Dora en Grada staan altijd voor de bar klaar. Is er nog iemand die de bar wil gaan regelen?

Bestuursverkiezing.

 De functie secretaris was een vacature. Vorig jaar is afgesproken dat Patricia als 2e secretaris gaat fungeren. Rein stelt voor, Patricia secretaris en Cor bestuurslid. Met applaus wordt dit voorstel aangenomen.

Rein meldt nog dat Kees is geopereerd aan staar. Zijn slechte oog is iets beter geworden, maar bij zijn goede oog zijn nu ook hoornvliesproblemen vastgesteld.

Wij hopen dat de operatie helpt bij zijn hertstel. Kees, vanuit de leden en het bestuur van harte beterschap gewenst.

Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Na een korte pauze is er door Rein een poging gedaan om wat te vertellen over Kanarie Agaat. Aan de hand van dia’s werd er verteld waar we op moesten gaan letten bij deze kleurslag aan de hand van de nieuwe standaardeisen, namelijk de COM eisen. Helaas viel na dia 5 de laptop uit.

Daarna werd er nog gezellig gepraat over het nieuwe vraagprogramma. Deze is in te zien op de site van de NBVV. Er zijn een aantal groepen samen gevoegd en een aantal kleurslagen, die niet meer geshowd werden, eruit gehaald. Eerder werd deze meegezonden met het maandblad, maar in verband met kostenbesparing is hiervan af gezien.

Om 21.45 uur sluit Rein deze vergadering en wenst iedereen een wel thuis.

Vriendelijke Groet,

Patricia Kluin, secretaris


Jaarverslag 2019.

Vogelvereniging Partropika mag terug kijken op een bewogen jaar. Het ledenaantal is redelijk stabiel gebleven. Aan het einde van jaar 2019 zit de vereniging op 63 volwassen leden, 3 jeugdleden en 8 gastleden. Helaas zijn er in 2019 ons 3 leden ontvallen. Piet Bouws, Henk Arends en Dhr. Steenvoort. Helaas zijn er toch ook veel leden en gezinnen betrokken geweest bij ziektes. Ook hebben een aantal nieuwe leden zich aangemeld binnen de vereniging. Wij hopen dat de nieuwe leden zich thuis voelen bij onze vereniging. Begin van het jaar heeft Cor Balk aangegeven om zijn bestuursfunctie volgend jaar neer te leggen. De overige bestuursleden zijn op zoek gegaan naar een vervanger en in Februari is Patricia Kluin toegetreden tot het bestuur en zal in 2020 de functie van Cor overnemen.

In Januari heeft Nederland de COM wereldtentoonstelling georganiseerd in Zwolle. Cor Balk heeft ingezonden en is daar Wereldkampioen geworden met een stam Gouldamadines blauw zwartkop paarsborst.

In Maart hebben we weer een gezellige feestavond georganiseerd. Een 25 tal leden en hun partners waren aanwezig. Deze avond was een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Dit keer een chinees buffet. Ook werden er een aantal rondes bingo gespeeld. Dit keer niet via de traditionele weg, maar aan de hand van een verhaal over Partropika waar een aantal cijfers in verstopt zaten. Op deze avond worden ook altijd de prijswinnaars in het zonnetje gezet van de afgelopen tentoonstelling.

Elke 3e maandag van de maand worden de contactavonden gehouden, behalve in juli en augustus. In de loop van het jaar werden deze avonden steeds beter bezocht. Gemiddeld een 10-tal leden bezoeken de contactavond.

In Maart hebben we een prachtige en interessante lezing gehad van Dhr. B Horsting over Europese Cultuurvogels. In Mei hadden we een bijzondere contactavond. Op deze avond werden namelijk onze jubilarissen gehuldigd. Mevr. Garagoski-de Wever was 40 jaar lid, Mevr. Voorhorst-Hulleman en Dhr. A van Lohuizen waren 25 jaar lid van onze vereniging en de bond, waarvoor ze een mooi speldje kregen uitgereikt.

 

Door het hele jaar heen zijn er gesprekken geweest met onze Zusterverenigingen om een aantal activiteiten samen te gaan organiseren, denk hierbij aan diverse lezingen, jonge vogel dagen en vogelbesprekingen. Want ook in de vogelwereld slaat de vergrijzing toe. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen, dat we graag onze eigen identiteit willen behouden, maar een aantal thema-avonden samen gaan organiseren. Ook zijn de eerste gesprekken geweest voor een gezamenlijke tentoonstelling. In 2020 zullen de eerste uitwerkingen hier zichtbaar van zijn.

De vogelmarkten die op elke eerste zaterdag van de maand worden georganiseerd, worden goed bezocht. Ook voor dit maandelijkse evenement staan er altijd vrijwillige leden klaar om te helpen met opbouwen en opruimen. En natuurlijk het bemannen van de bar. Een vast clubje mensen weet deze markt altijd goed te vinden, ook vanuit buiten de vereniging. Het is er altijd gezellig druk.

In oktober vind altijd onze vaste tentoonstelling plaats. Dit jaar een onderlinge tentoonstelling. 21 leden hadden 230 vogels ingeschreven. De kwaliteit was hoog. De dagen van de tentoonstelling waren gezellig, de sfeer was goed. De hulp op de dagen was weer fantastisch. Kortom, we mogen trots zijn op onze vereniging en de leden om nog zo’n tentoonstelling neer te zetten.

In het weekend van 21 t/m 24 november vond de Kringtentoonstelling plaats. Ditmaal georganiseerd door de Vereniging Vorden. 71 vogels vertegenwoordigden Vereniging Partropika. Ook hier was de kwaliteit hoog en met een puntenverschil van 3 punten werd Partropika 2e achter Vorden. Ook hier kunnen we weer met tevredenheid op terug kijken. In het weekend erna vond de Kampioen van Apeldoorn plaats. Ditmaal georganiseerd door onze Zustervereniging Kanaria. Hier waren 36 vogels vertegenwoordigd van Partropika en hier werd een nette 2e plaats behaald door onze leden. We kijken terug op een bewogen jaar en hopen dat 2020 voor alle leden en familie en gezond jaar mag worden.

                                                                                 

Een ander punt om op in te zoomen is het begrip Verordening. Dat betekent namelijk nogal wat. Als in Europa regels worden opgenomen in een Verordening, gelden ze direct en hoeven ze niet te worden omgezet in nationale regelgeving. De lijst die als gevolg van deze Verordening is uitgebracht , wordt aangeduid als Unielijst. In de Verordening zijn 2 groepen regels opgenomen. De eerste groep behandelt dier- en plantensoorten. Soorten die op de lijst staan mogen niet worden gehouden, gefokt, verkocht of worden ingevoerd. Het verbod geldt voor iedereen: particulieren, handelaren, dierentuinen en botanische tuinen. De tweede groep is wat ingewikkelder en behandelt de maatregelen die de lidstaten moeten nemen om te zorgen dat de Unielijst wordt gehandhaafd en binnen bepaalde termijnen wordt uitgevoerd. Uitbreiding Inmiddels is  op 13 juli 2016 een eerste Unielijst gepubliceerd door de Europese Commissie. Op zich is dat al bijzonder omdat juist het Europees Parlement zich geen voorstander daarvan had getoond. Een besluit daarover is door de Commissie  echter volledig genegeerd en daarmee is er nu een lijst van 37 dier- en plantensoorten die inmiddels in Europa niet meer mogen worden ingevoerd, verkocht, gefokt of gehouden. Voor alle duidelijkheid  door niemand. Geen particulieren, geen dierentuinen en ook niet door anderen. De Commissie  is van mening dat soorten inde natuur terecht kunnen komen en daarmee schade kunnen toebrengen aan het Europese milieu . Dat acht zij een te groot risico. Maar de trein dendert door want staan op de eerste lijst nog 37 soorten, er bestaat al een tweede lijst waarop nog eens 25 plantensoorten staan vermeld. Ook een derde lijst is in voorbereiding en daarop staan ook alleen maar plantensoorten. De verwachting is dat men meer dan 500 soorten op de lijst wil gaan plaatsen. Mocht nu gedacht worden dat de vogelliefhebber buiten schot blijft dan is er nu al sprake van teleurstelling. Stond op de eerste lijst al de ibis, op een van de “concept” lijsten staat nu ook de eerste parkietachtige vermeld nl. de grote Alexander parkiet.

Buiten schot blijven is er dus niet bij. Sterker, de lobby om de lijst zo groot mogelijk te maken is sterk. Organisatie als BirdLife en de Stichting AAP lobbyen daar driftig voor in Brussel.  Zij willen in feite een lijst die, wat hen betreft, niet lang genoeg kan zijn. Met andere woorden de mogelijkheden van de dierenhouder moeten zoveel mogelijk worden ingeperkt. Via de PVH wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegenwicht te bieden  en het is van het grootste belang om deze organisatie te steunen bijv. van ondertekening van petitie. Op de site van de PVH wordt u daartoe de weg gewezen. (www.huisdierennu.nl)

Overgangsmaatregelen

Zoals al eerder aangegeven is de Verordening ingegaan en de bepalingen daarin opgenomen zijn meteen van toepassing. Die directe invoering geeft natuurlijk ook problemen en daarom zijn voorlopig verschillende overgangsmaatregelen van toepassing. Zeker voor particulieren is dat wel belangrijk. Zij mogen de dieren die in hun bezit zijn gewoon houden tot het eind van hun leven. Er mag echter niet mee gefokt worden! Verder moeten zij van alles doen om te voorkomen dat de dieren ontsnappen en in de vrije natuur terecht komen. Als je als particulier daar niet aan kan voldoen dan worden de dieren weggehaald. Let wel dit geldt voor dierenhouders. Het is niet van toepassing voor de plantenhouders.

Voor commerciële houders gelden weer andere regels. Het frappante is dat ook voor dierentuinen geen uitzondering is gemaakt. Dat betekent eigenlijk dat voor hen een soort uitsterfregeling van toepassing is geworden.