Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Verslag ledenvergadering d.d. 20 -11 – 2023

Aanwezig  TIEN leden

 1. Opening:
  Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
 2. Ingekomen post en mededelingen
  Uitnodigingen voor de TT van PJ Helder, Loenen en de Veluwe
 3. TT 2023:
  De Taken voor de aanstaande TT worden verdeeld. Betrokkenen krijgen schriftelijk een rooster van werkzaamheden 
 4. Vergadering met alle Apeldoornse verenigingenDe
  vraag wordt opnieuw gesteld op ze mee willen werken aan Het Open Apeldoorns Kampioenschap.

Enkele leden van TOG, en De Veluwe gaan meespelen.
Er was sprake van dat een Zebravinkenclub mee zou doen tijdens het kampioenschap maar ze hebben hier geen financiële middelen voor.
Er is geen verkoop van vogels tijdens de TT , maar vogels uit de wedstrijdklassen kunnen wel tegen een financiële vergoeding worden overgedragen.
Per deelnemende vereniging kan desgewenst een catalogus worden verstrekt
Brummen wil eventueel op termijn ook mee gaan doen.

 1. Afspraken met Kanaria over gezamenlijke activiteiten.
  Op maandag 8 januari zullen we samen een nieuwjaarsreceptie houden waarop we elkaar beter kunnen leren kennen. Op deze avond zullen ook een paar jubilarissen van beide verenigingen worden gehuldigd.
  Het voornemen is nog een keer samen een gezellige avond te houden.
  Op de eerste zaterdag in februari 2024 ( 3 februari) zal onze vogelmarkt een gezamenlijke markt zijn.
 2. Nieuws andere verenigingen en uit de regio
  Vogelvereniging De Veluwe houdt per 1 januari 2024 op te bestaan. Het schijnt dat een aantal leden zich bij Partropika wil aansluiten.
  De stichtingsakte van het gewest waar in de vorige vergadering ook al over is gesproken is inmiddels waarschijnlijk getekend.
 3. Rondvraag
  Onno Bijlsma meldt dat hij geen vogels meer heeft. Hetzelfde geldt voor Johan de Hoop.
  Johan vraagt of er een printer voor de tentoonstelling kan worden aangeschaft.

Rein overlegt hierover met Kanaria om dit dan samen te doen. (inmiddels is gebleken dat in het Duivensportcentrum al één staat.

 Voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Hij hoopt ons op de TT te mogen begroeten.