Verslagen Clubavonden

Sinds enige tijd worden de verslagen van de clubavonden in het clubblad opgenomen en niet meer op de verenigingsavond voorgelezen. 


Notulen contactavond van “Partropika” d.d. 19 december.

Afwezig met kennisgeving: G.Weenink en P.Schellen.

Mededelingen:

Patricia Kluin, heeft haar bestuursfunctie en lidmaatschap opgezegd, zij was het niet eens met de koers en ontwikkelingen in het bestuur.

Opkomst contactavonden:

Het bestuur heeft grote moeite met de lage opkomst tijdens de contactavonden, van onze 68 leden is maar een handvol in deze vergadering geïnteresseerd. Ook de gezamenlijke vergadering met “Kanaria” werd slecht bezocht, terwijl er een lezing op de agenda stond.

Mogelijke oplossingen zijn:

Minder vergaderingen.

Accepteren dat het zo is en versneld samen met “Kanaria” de vergaderingen plannen.

Een gezamenlijke vergadering om en om bij de twee verenigingen samen houden.

De mening van de leden vragen via een artikel hierover in ons contactblad.

 

Evaluatie “Kampioen van Apeldoorn”

Wij moesten wel even onze draai vinden, het was een gezamenlijke show, maar toch waren wij nog teveel op bezoek bij “Kanaria”

Over het algemeen was het een mooie show met een goede verzorging voor de medewerkers.

Aandachtspunten voor het volgende jaar:

Betere afstemming over het werkschema en tijden.

Van te voren nog meer aandacht  geven aan onze eigen leden, waardoor mogelijk meer inzenders en medewerkers. Dit om een betere betrokkenheid van de leden te krijgen.

Aantal prijzen en de hoogte daarvan.

Attentiewaarde verhogen. (spandoek?)

Toch een verloting (nieuwe stijl) houden.

 

De contributie is door onze bond voor 2023 met €2.00 verhoogd, deze verhoging was al door ons aangekondigd en kan per direct worden ingevoerd.

Voor 2024 zal er nog een verhoging van € 2.00 bijkomen.

 

Willen wij onze maandelijkse vogelmarkt en vogelmarkt laten blijven, dan zullen er meer vogels moeten worden aangeboden. Het bestuur doet dan ook de oproep om wat kooien mee te nemen en de vogels te koop aan te bieden.

 

Het bestuur gaat zich beraden hoe wij de jubilarissen van onze vereniging in het zonnetje gezet kunnen worden.

 

Vraag: Is het mogelijk dat er via onze bond wat meer duidelijkheid komt over welke vogels / dieren wel en welke niet mogen worden gehouden.

 

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.

 

Naar aanleiding van de deze vergadering een korte toelichting.

Na overleg tijdens deze vergadering is vanwege het minimale bezoek aan de vergadering afgesproken dat wij minder vergaderingen, bijeenkomsten gaan beleggen.

 

De bezoeken tijdens de laatste drie bijeenkomsten zijn daarbij het uitgangspunt geweest.

Oktober 3 personen, november 2 personen en december 5 personen.

Daarbij bekijken of wij samenwerking kunnen zoeken met Kanaria.

Dat onderzoek starten wij eind januari, waar wij toch al bijeenkomen om de gezamenlijke wedstrijd te evalueren.

 

De vraag uitsluitsel te geven welke  dieren wij wel en niet mogen houden is gesteld aan de commissie dierenwelzijn.

Ook zij hebben nog geen duidelijkheid.

Er vinden binnenkort weer gesprekken plaats op het ministerie.

Dit gezamenlijk met zusterorganisatie.