Januari 2020

 

Rein opent om 20.00 uur de vergadering voor een 14-tal leden, een grote opkomst voor de eerste contactavond van het jaar 2020. Rein wenst iedereen namens het bestuur, nog de beste wensen toe, met vooral heel veel gezondheid. En dat het vooral een goed kweekjaar mag worden met veel jonge vogels.

Er waren geen op- of aanmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Binnengekomen stukken zijn het clubblad van Kanaria en PJ Helder. Dhr. Hunting heeft bedankt als lid van Partropika, hij is naar een vereniging dichter in de buurt van Zevenaar gegaan. Wel heeft zich een nieuw gastlid aangemeld, namelijk Wietse de Vries. Wietse welkom! Voor de vergadering hadden Dhr. Plakmeijer en Dhr. Gijsbertse zich afgemeld.

Op 28 maart houden we weer onze jaarlijkse feestavond in de Groene Hoven. De feestavond zal gehouden worden in zaal 5. In verband met een hapje en een drankje graag even doorgeven met hoeveel mensen jullie komen.

Op deze avond zullen de jubilarissen van onze vereniging gehuldigd worden. Deze mensen ontvangen een uitnodiging thuis.

 

Door een miscommunicatie met Accres is er in de maanden Maart en Mei geen zaal om de contactavonden te houden. Het voorstel is om deze maanden geen contactavond te houden. In maart is immers onze feestavond.

Nogmaals het verzoek van onze materiaalmannen en het bestuur om u geleende tentoonstellingskooien in te leveren, graag in Januari of februari. Dit kan altijd op de dinsdagavond gebeuren, en anders kunt u een telefonische afspraak maken met Ab van Lohuizen.

De statuten en regelementen van onze vereniging geven aan dat de contributieverhoging van de NBVV doorgevoerd wordt naar de leden. Dat is dit jaar het geval, de contributie gaat omhoog met 2 euro. Dus als u uw contributie overmaakt, wilt u er dan aan denken dat het € 32.00 euro wordt?

Vogel2020 staat op de agenda, dit om verbeterpunten zowel positieve punten aan te geven, zodat de werkgroep van Vogel2020 deze kan evalueren voor de komende jaren. Leden geven aan dat er sfeer wordt gemist bij binnenkomst van de hal, het gaf geen showelement. De eregalerij had geen aankleding, er zaten lintjes aan zonder plaatjes. De standhouders stonden in een aparte hal. De speciaal clubs stonden aan de zijkant van de hal. Er was tocht achter in de hal, de temperatuur was alleen te regelen met de aan en uit knop. Op bepaalde plekken in de hal trokken kunststof kooien stof aan. Ook waren er leden, die ingezonden hadden, die aan gaven dat het jammer was, dat er geen commentaar op de keurbrieven stond. Dit wordt waarschijnlijk volgend jaar anders, omdat er dan waarschijnlijk digitaal gekeurd gaat worden. Ook kwam er naar voren dat de inzenders de normale entree moesten betalen. Bij een bepaald aantal ingezonden vogels, kregen de inzenders 2x toegang en 2 parkeerkaarten toegezonden. Wou je als inzender er vaker naar toe, dan was de entree voor jezelf.

Om onze vogelmarkt, die elke eerste zaterdag van de maand plaatsvindt, wat meer leven te geven, vragen we aan onze leden om een aantal vogeltjes mee te nemen naar de vogelmarkt, om deze hier te verkopen voordat ze eventueel naar de opkoper gaan. Dus beste leden, heeft u vogeltjes die u verkopen wilt, probeer het eerst op onze vogelmarkt.

Tijdens de rondvraag vraagt Herman Kluin, hoe het kan dat er verschil in de kleur zit van de ringen van dit jaar. De eerste ronde was de kleur bijna bij zwart af en de tweede ronde was wel een mooie kleur groen. Onno en Rein geven aan dat het waarschijnlijk met de kleur pijp te maken had, wat niet helemaal goed gegaan is. Deze vraag wordt ook doorgezet naar de NBVV. Dus later meer hierover.

John Huigen geeft nog aan, dat de leden eraan denken dat volgende maand, 17 februari, de jaarvergadering plaatsvindt. Wij, als bestuur, hopen op een grote opkomst.

Na een korte pauze, hebben we gezamenlijk nog over de vogels gesproken. Hoe gaat de kweek? Bij de ene kweker gaat de kweek naar wens, bij de andere kweker gaat het minder, onbevruchte eieren, dode jongen. Ook hoort helaas dit bij de kweek. Wat doen de kwekers aan luizen in de hokken? Ook hier hadden we een verschillende mening over.

De ene kweker heeft geen luizen, de andere kweker behandeld preventief tegen luizen. Wel komt er naar boven door deze discussie, dat er maar een paar producten echt helpen, Ivomec, maar dan wel de echte Ivomec. Petroleum wil ook heel goed helpen tegen luizen. Maar hier het nadeel van is, is dat je hok blijft ruiken naar petroleum.

Ook werd er gevraag of het bekend was, dat zebravinken en kanaries niet samengaan in 1 schuur om te kweken. Zebravinken kunnen een bepaalde stof afscheiden waardoor er geen jongen bij de kanaries komen. Of zelfs dat de kanaries doodgaan.

Om 21.35 sluit Rein de vergadering en wenst iedereen een goed kweekjaar toe en een wel thuis.

Vriendelijke Groet, 2e secretaris Patricia Kluin.


Jaarverslag 2019.

Vogelvereniging Partropika mag terug kijken op een bewogen jaar. Het ledenaantal is redelijk stabiel gebleven. Aan het einde van jaar 2019 zit de vereniging op 63 volwassen leden, 3 jeugdleden en 8 gastleden. Helaas zijn er in 2019 ons 3 leden ontvallen. Piet Bouws, Henk Arends en Dhr. Steenvoort. Helaas zijn er toch ook veel leden en gezinnen betrokken geweest bij ziektes. Ook hebben een aantal nieuwe leden zich aangemeld binnen de vereniging. Wij hopen dat de nieuwe leden zich thuis voelen bij onze vereniging. Begin van het jaar heeft Cor Balk aangegeven om zijn bestuursfunctie volgend jaar neer te leggen. De overige bestuursleden zijn op zoek gegaan naar een vervanger en in Februari is Patricia Kluin toegetreden tot het bestuur en zal in 2020 de functie van Cor overnemen.

In Januari heeft Nederland de COM wereldtentoonstelling georganiseerd in Zwolle. Cor Balk heeft ingezonden en is daar Wereldkampioen geworden met een stam Gouldamadines blauw zwartkop paarsborst.

In Maart hebben we weer een gezellige feestavond georganiseerd. Een 25 tal leden en hun partners waren aanwezig. Deze avond was een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Dit keer een chinees buffet. Ook werden er een aantal rondes bingo gespeeld. Dit keer niet via de traditionele weg, maar aan de hand van een verhaal over Partropika waar een aantal cijfers in verstopt zaten. Op deze avond worden ook altijd de prijswinnaars in het zonnetje gezet van de afgelopen tentoonstelling.

Elke 3e maandag van de maand worden de contactavonden gehouden, behalve in juli en augustus. In de loop van het jaar werden deze avonden steeds beter bezocht. Gemiddeld een 10-tal leden bezoeken de contactavond.

In Maart hebben we een prachtige en interessante lezing gehad van Dhr. B Horsting over Europese Cultuurvogels. In Mei hadden we een bijzondere contactavond. Op deze avond werden namelijk onze jubilarissen gehuldigd. Mevr. Garagoski-de Wever was 40 jaar lid, Mevr. Voorhorst-Hulleman en Dhr. A van Lohuizen waren 25 jaar lid van onze vereniging en de bond, waarvoor ze een mooi speldje kregen uitgereikt.

 

Door het hele jaar heen zijn er gesprekken geweest met onze Zusterverenigingen om een aantal activiteiten samen te gaan organiseren, denk hierbij aan diverse lezingen, jonge vogel dagen en vogelbesprekingen. Want ook in de vogelwereld slaat de vergrijzing toe. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen, dat we graag onze eigen identiteit willen behouden, maar een aantal thema-avonden samen gaan organiseren. Ook zijn de eerste gesprekken geweest voor een gezamenlijke tentoonstelling. In 2020 zullen de eerste uitwerkingen hier zichtbaar van zijn.

De vogelmarkten die op elke eerste zaterdag van de maand worden georganiseerd, worden goed bezocht. Ook voor dit maandelijkse evenement staan er altijd vrijwillige leden klaar om te helpen met opbouwen en opruimen. En natuurlijk het bemannen van de bar. Een vast clubje mensen weet deze markt altijd goed te vinden, ook vanuit buiten de vereniging. Het is er altijd gezellig druk.

In oktober vind altijd onze vaste tentoonstelling plaats. Dit jaar een onderlinge tentoonstelling. 21 leden hadden 230 vogels ingeschreven. De kwaliteit was hoog. De dagen van de tentoonstelling waren gezellig, de sfeer was goed. De hulp op de dagen was weer fantastisch. Kortom, we mogen trots zijn op onze vereniging en de leden om nog zo’n tentoonstelling neer te zetten.

In het weekend van 21 t/m 24 november vond de Kringtentoonstelling plaats. Ditmaal georganiseerd door de Vereniging Vorden. 71 vogels vertegenwoordigden Vereniging Partropika. Ook hier was de kwaliteit hoog en met een puntenverschil van 3 punten werd Partropika 2e achter Vorden. Ook hier kunnen we weer met tevredenheid op terug kijken. In het weekend erna vond de Kampioen van Apeldoorn plaats. Ditmaal georganiseerd door onze Zustervereniging Kanaria. Hier waren 36 vogels vertegenwoordigd van Partropika en hier werd een nette 2e plaats behaald door onze leden. We kijken terug op een bewogen jaar en hopen dat 2020 voor alle leden en familie en gezond jaar mag worden.

                                                                                 

Een ander punt om op in te zoomen is het begrip Verordening. Dat betekent namelijk nogal wat. Als in Europa regels worden opgenomen in een Verordening, gelden ze direct en hoeven ze niet te worden omgezet in nationale regelgeving. De lijst die als gevolg van deze Verordening is uitgebracht , wordt aangeduid als Unielijst. In de Verordening zijn 2 groepen regels opgenomen. De eerste groep behandelt dier- en plantensoorten. Soorten die op de lijst staan mogen niet worden gehouden, gefokt, verkocht of worden ingevoerd. Het verbod geldt voor iedereen: particulieren, handelaren, dierentuinen en botanische tuinen. De tweede groep is wat ingewikkelder en behandelt de maatregelen die de lidstaten moeten nemen om te zorgen dat de Unielijst wordt gehandhaafd en binnen bepaalde termijnen wordt uitgevoerd. Uitbreiding Inmiddels is  op 13 juli 2016 een eerste Unielijst gepubliceerd door de Europese Commissie. Op zich is dat al bijzonder omdat juist het Europees Parlement zich geen voorstander daarvan had getoond. Een besluit daarover is door de Commissie  echter volledig genegeerd en daarmee is er nu een lijst van 37 dier- en plantensoorten die inmiddels in Europa niet meer mogen worden ingevoerd, verkocht, gefokt of gehouden. Voor alle duidelijkheid  door niemand. Geen particulieren, geen dierentuinen en ook niet door anderen. De Commissie  is van mening dat soorten inde natuur terecht kunnen komen en daarmee schade kunnen toebrengen aan het Europese milieu . Dat acht zij een te groot risico. Maar de trein dendert door want staan op de eerste lijst nog 37 soorten, er bestaat al een tweede lijst waarop nog eens 25 plantensoorten staan vermeld. Ook een derde lijst is in voorbereiding en daarop staan ook alleen maar plantensoorten. De verwachting is dat men meer dan 500 soorten op de lijst wil gaan plaatsen. Mocht nu gedacht worden dat de vogelliefhebber buiten schot blijft dan is er nu al sprake van teleurstelling. Stond op de eerste lijst al de ibis, op een van de “concept” lijsten staat nu ook de eerste parkietachtige vermeld nl. de grote Alexander parkiet.

Buiten schot blijven is er dus niet bij. Sterker, de lobby om de lijst zo groot mogelijk te maken is sterk. Organisatie als BirdLife en de Stichting AAP lobbyen daar driftig voor in Brussel.  Zij willen in feite een lijst die, wat hen betreft, niet lang genoeg kan zijn. Met andere woorden de mogelijkheden van de dierenhouder moeten zoveel mogelijk worden ingeperkt. Via de PVH wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegenwicht te bieden  en het is van het grootste belang om deze organisatie te steunen bijv. van ondertekening van petitie. Op de site van de PVH wordt u daartoe de weg gewezen. (www.huisdierennu.nl)

Overgangsmaatregelen

Zoals al eerder aangegeven is de Verordening ingegaan en de bepalingen daarin opgenomen zijn meteen van toepassing. Die directe invoering geeft natuurlijk ook problemen en daarom zijn voorlopig verschillende overgangsmaatregelen van toepassing. Zeker voor particulieren is dat wel belangrijk. Zij mogen de dieren die in hun bezit zijn gewoon houden tot het eind van hun leven. Er mag echter niet mee gefokt worden! Verder moeten zij van alles doen om te voorkomen dat de dieren ontsnappen en in de vrije natuur terecht komen. Als je als particulier daar niet aan kan voldoen dan worden de dieren weggehaald. Let wel dit geldt voor dierenhouders. Het is niet van toepassing voor de plantenhouders.

Voor commerciële houders gelden weer andere regels. Het frappante is dat ook voor dierentuinen geen uitzondering is gemaakt. Dat betekent eigenlijk dat voor hen een soort uitsterfregeling van toepassing is geworden.


Verslag Contactavond 16 December 2019.

Rein opent om 20.00 uur de laatste vergadering van het jaar 2019 voor een 9-tal leden.

Op naar 2020, op naar een goed vogeljaar wat begint met hopelijk voor iedereen een goede kweek.

Er waren geen op- of aanmerkingen op het verslag van de vorige vergadering.

Het contactblad van PJ Helder en van Kanaria zijn binnen gekomen.

De leden, Mr Keurhorst en Mevr. Van Cuilenburg hebben hun lidmaatschap opgezegd bij Partropika.

Wij, als bestuur, willen alle leden, die in de prijzen zijn gevallen op de Kringtentoonstelling, Kampioen van Apeldoorn en de andere tentoonstellingen van harte feliciteren.

Op de Kampioen van Apeldoorn waren alle inzenders van Partropika in de prijzen gevallen. Piet Schellen had de Mooiste Vogel van de Kampioen van Apeldoorn georganiseerd door Kanaria. Dora had op de Districtentoonstelling van Overijssel nog Zilver en Brons.

Nadat de Kampioen van Apeldoorn georganiseerd is, is er helaas bij een paar personen van onze Zustervereniging Papegaaienziekte geconstateerd. Er zijn een paar leden opgenomen in het ziekenhuis, en hebben een aantal dagen op het IC gelegen. Gelukkig gaat het weer de goede kant op met deze leden. Maar toch vanuit onze kant, onze beterschapswensen. Wel zijn er vanuit de kampioen van Apeldoorn, kooien uitgeleend aan de Districtentoonstellingen. Verzoek vanuit de GGD, mochten er mensen zich niet fit voelen, en op de tentoonstelling zijn geweest, ga naar de huisarts! Bezoekers/inzenders van bepaalde tentoonstellingen kunnen nog benaderd worden door de GGD. De bron van de papegaaienziekte is tot op heden nog niet gevonden.

De contributieverhoging van 2 euro van de NBVV, word ook bij ons doorgevoerd naar de leden. De contributie bedraagt in 2020 dan € 32.00. Willen alle leden zo vriendelijk zijn om de contributie op tijd over te maken?

Onze materiaalmannen en het bestuur verzoeken alle leden om de tentoonstellingskooien, die nog in uw bezit te zijn, in te leveren in Januari. Zodat we kunnen inventariseren hoeveel kooien er in het bezit zijn, wat voor kooien hebben we nog nodig. En zeker niet onbelangrijk, dat we de kooien na kunnen kijken of deze kapot zijn en eventueel een likje verf nodig hebben. Dus leden, lever de kooien in op de Dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur.

Het aantal vogels wat ingeschreven is voor Vogel2020 ligt rond de 9000 vogels. Geen verkeerd aantal omdat het een landelijk beeld is, op elke tentoonstelling worden er minder vogels ingezonden. Ook is het een trend, dat het jaar, nadat de COM in Nederland is geweest, en dip zit, in het aantal ingeschreven vogels voor het NK. Hopend dat dit eenmalig is.

De kringtentoonstelling was een nette, goed georganiseerde tentoonstelling. Er stonden wat foutjes in de catalogus, maar deze zijn hersteld op de opening van de show. Op deze show was Partropika in het verengingsklassement 2e, met 3 punten verschil op de nummer 1, Vorden.

De kampioen van Apeldoorn was ook een nette, goed georganiseerde tentoonstelling. Het was netjes geregeld. Wel jammer, is dat als we willen samenwerken met Kanaria, er vanuit Partropika maar 36 vogels ingeschreven waren, dat is wel wat weinig. Maar de leden geven aan dat de tentoonstellingen te dicht op elkaar zitten. Misschien kunnen we als bestuur hier wat mee, zodat er toch meer vogels ingezonden worden op de Kampioen van Apeldoorn.

Daarnaast is er door de leden een idee ingebracht om een jonge vogeldag te organiseren. Hier staat het bestuur achter en we gaan de dag organiseren.

We moeten alleen even kijken wanneer het uitkomt, zodat we niet in het vaarwater komen met de tentoonstellingen. Misschien kunnen we deze dag organiseren met Kanaria. We gaan als bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens de rondvraag merkte Rik Kiezebrink op, dat het gezamenlijk vervoer richting Vorden prima is verlopen dankzij de hulp van de Fam. Kluin.

Rik van Veldhuizen merkt op dat de Kringtentoonstelling en de Kampioen van Apeldoorn te dicht achter elkaar zitten. Daarom heeft Rik niet ingezonden op de Kampioen van Apeldoorn.

Na een korte pauze was er gelegenheid om vragen te stellen over de vogels. Problemen waar je met zit etc. Daar hebben we kort de Raza Espagnol besproken. Raza’s hebben vaak een te lang loopbeen, de mogen ongeveer 13 á 14 mm zijn. Ook het visstaartje is een onderdeel van de Raza’s, de V is ongeveer 4 mm lang. Het kopje van de Raza moet hazelnootvormig zijn, en mogen nooit de kopveertjes laten zien. De snavel moet kegelvormig zijn, maar Raza’s hebben over het algemeen een iets langere snavel. Het model van de Raza vergelijk je met een opstijgend vliegtuig, tussen de 35 en 45 graden.

De schimmels hebben altijd een wat langere bevedering dan de Intensieve. Paar altijd een schimmel x intensieve. Donkerbonte raza’s hebben meer dan 50% bont en de lichtbonte hebben minder dan 50% bont. Volgend jaar, met het nieuwe vraagprogramma is dat eraf. Dan is bont gewoon bont.

Om 21.30 uur sluit Rein de vergadering en wenst iedereen Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Vriendelijke Groet,2e secretaris.Patricia Kluin