"Partropika" Apeldoorn

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

 

 

 

 

REGLEMENT OPEN KAMPIOENSCHAP VAN APELDOORN.

De wedstrijd wordt georganiseerd in Duivensportcentrum Pr. Beatrixlaan 240, 7312AA te Apeldoorn.

Openingstijden: vrijdag 2 december van 10.00 tot 22.00 uur
prijsuitreiking op vrijdagavond tijdens de officiële opening om 19.30 uur.
zaterdag 3 december van 10.00 tot 16.00 uur

Het T.T. reglement van de N.B.v.V. is op deze wedstrijd van toepassing.

1. De wedstrijd wordt gehouden voor leden die zijn aangesloten bij de NBVV en geldt voor de vogels voorkomend in het vraagprogramma van de N.B.v.V., met uitzondering van Harzers, Waterslagers en Timbrado
Inschrijving is mogelijk in de volgende klassen:
 Klasse 1: Stammen 4 vogels eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 Klasse 2: Stellen 2 vogels eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 Klasse 3: Enkelingen 1 vogel eigen kweek laatste kweekjaar. (tenzij vraagprogramma anders toestaat)
 Klasse 4: Open klasse 1 vogel vrije inzending, alleen exoten en grote parkieten. Alle exoten en alle parkieten zullen één klasse vormen.
Noot: Voor een aantal vogels is het toegestaan om vogels van eerdere kweekjaren als eigenkweek toe te staan. (zie vraagprogramma)

2. Het inschrijfformulier voor deze wedstrijd moet op 20 november 2022 voor 17.00 uur worden ingeleverd bij:
partropika@gmail.com of H. Rietberg Barbiershoeve 104 7326 DC Apeldoorn of K. v. Maanen Descartesstraat 7 7323HX Apeldoorn

3. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,25 per vogel, bij meer dan 8 vogels blijft het inschrijfgeld € 10,00
catalogus is voor de inzenders gratis.
¬Bovengenoemde kosten moeten gelijk worden voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier, of worden overgemaakt op: Bankrekening Kanaria ovv KvA NL94 RABO 039.32.48.100

4. De inschrijvers ontvangen na inschrijving een inbrengkaart, alsmede de kooinummers. De kooinummers moeten midden op de kooi worden aangebracht. (indien geen kooinummer bijgevoegd komen de vogels in vluchtjes)

5. Bij het inbrengen van de vogels dient men de inschrijfkaart in te leveren. Na controle ontvangt u de afhaalkaart.

6. Het in ontvangst nemen van de catalogus en keurbriefjes geschiedt uitsluitend op vertoon van de afhaalkaart.
De toegang tot de T.T. zaal is gratis. Bezoekers betalen € 2,00 voor de catalogus.

7. De vogels dienen ingebracht te worden op woensdag 30 november 2022 tussen 17.00 en 21.00 uur. Inzenders kunnen hun vogels afhalen op zaterdag 3 december 2022, om 16.00 uur (direct na de officiële sluiting), tegen inlevering van de afhaalkaart.

8. Prijstoekenning.
In principe zal in iedere hoofdgroep, klasse en subgroep, tenminste 1 prijs worden toegekend, ongeacht het aantal inzendingen. Afhankelijk van het aantal punten wordt de hoogte van de prijs bepaald.

de indeling van volgende groepen wordt :

1.Kleurkanaries Algemeen kampioen
1. 1a Lipochroom 1e prijs
2. 1b Gepigmenteerd 1e prijs
3.
2. Postuurkanaries Algemeen kampioen
2a Houdingrassen 1e prijs
2b Vormrassen 1e prijs
2c Frisé rassen 1e prijs
2d Getekende rassen 1e prijs
3. Tropen Algemeen kampioen
3a alle standaardvogels (eigen keurbriefje) 1e prijs
3b cultuurvogels (geen standaardeisen geen eigen briefje) 1e prijs
4. Europese cultuurvogels en Hybriden Algemeen kampioen
4.Europese cultuurvogels. 1e prijs
5.Hybriden 1e prijs
5. Grasparkieten Algemeen kampioen
6.Kleur Grasparkieten 1e prijs
7.Standaard parkieten 1e prijs
6. Agaporniden Algemeen kampioen
7. Grote Parkieten Algemeen kampioen
8. Kwartels en Duiven Algemeen kampioen
8. Kwartels 1e prijs
9. Duiven 1e prijs

De Algemeen Kampioen krijgt € 20,00.
1e prijs krijgt € 10,00

Jeugd krijgt bekers.
Vrije Derby: Aan te wijzen door de inzender.
Vrije Derby aangeven op het inschrijfformulier of bij inbreng van de vogels

Stammen. (inclusief eenheidspunten) Stellen Enkelingen
1e prijs 366 punten 1e prijs 182 punten 1e prijs 91 punten
2e prijs 362 punten 2e prijs 181 punten 2e Prijs 90 punten
3e prijs 358 punten 3e prijs 180 punten 3e prijs 89 punten
Alle inzenders krijgen een oorkonde.
Verenigingskampioenschap:
De vereniging met het hoogst aantal punten van 5 vogels, van 5 inzenders zal deze prijs ontvangen.

9. Tijdens de T.T. worden er geen vogels afgegeven.
.
10. Voor ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de keuring en T.T. kan de organisatie niet aansprakelijk
worden gesteld. De vogels zijn verzekerd tegen brand en verstikking door brand.
De organiserende vereniging zal zorg dragen voor een goede verzorging van de vogels tijdens de T.T. Indien uw vogels van speciaal voer moeten worden voorzien, dan dient u dit bij het inbrengen van de vogels kenbaar te maken. U dient zelf voor dit voer te zorgen.
11. Vogels die worden ingezonden in kooien die afwijken van de bondsvoorschriften, of die van herkenningstekens zijn voorzien zullen worden geweigerd op de T.T. Ook dienen de kooien schoon te zijn.
De kooien moeten zijn voorzien van schelpenzand, voor de parkieten mag ook zaad als bodembedekking worden gebruikt.. Flesjes zijn aanwezig.
12. Verkoopklasse.
Vogels moeten worden ingebracht in eigen kooien, maximaal 2 vogels in één kooi.
10% van de verkoopprijs is voor de organiserende vereniging. Verkochte vogels uit de T.T. worden pas
Zaterdag 3 december na de prijsuitreiking afgegeven.
Inbrengen van de vogels voor de verkoopklasse op woensdag 30 november bij het inbrengen van de wedstrijd vogels.
13. In alle gevallen waarin het reglement of dat van de N.B.v.V. niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende verenigingen.
14. Indien u niet wilt dat uw naam en telefoonnummer in de catalogus wordt vermeld, dient u dit op het inschrijfformulier aan te geven.