CONTACTBLAD

vogelvereniging Partropika

Januari  2023

Bestuurssamenstelling :

 

Voorzitter                           Rein Grefhorst  (Telefoon: 055–                                                                                           5414227)

Secretaresse                    Vacature

                                         

Penningmeester   a.i.        Kees van Maanen

Redactie clubblad en         Kees van Maanen

2e voorzitter                      Telefoon: 055 – 3665628

Lid /Algemeen Adjunct      Gert Weenink

                                          Telefoon 055 -   3667848                                                   

CONTRIBUTIE bedraagt € 34,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.
INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

Huisgenoot leden € 15,00 per jaar.

U kunt het bedrag overschrijven op:

Bankrekening   NL62  INGB 0653 134 630   t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

RINGENCOMMISSARIS.

Voor problemen bij het bestellen van ringen kunt U contact opnemen met:

Johan de Hoop 

Telefoon: 06 - 493 04 197

Materialen  :  Vacant

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken. 

PARKIETEN                           Teun den Houdijker

                                               Telefoon: 055  – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.           Johan de Hoop

                                               Telefoon:  06 – 493 04 197

KANARIES                             Rein Grefhorst

                                                Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 5414227

VERGADERINGEN. (niet in juli en augustus)

Worden iedere derde maandag van de maand (aanvang 20.00 uur) gehouden in:

Wijkcentrum “De Groene Hoven" Koninginnelaan 280  7316 LD  Apeldoorn

VOGELMARKTEN.

Iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. 


            Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten of in de pauze op de contactavond 


 

Ringenbestelling

 

De ringen voor 2023 kunt u zelf bestellen. De informatie op onze website is aangepast. 

Iedere besteller logt persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek worden vastgelegd.

Voor leden die niet beschikken over internet kan iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven. Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het opgegeven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden. Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat hierop geen uitzonderingen meer kunnen worden gemaakt, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.b. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.

De nieuwe prijzen zijn:
Normale ringen € 0,30
Ringen beschermde soorten € 0,40
RVS ringen € 2,00
Grote blank aluminium ringen € 1,00
Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50
Opslag spoedkosten per ring € 1,00
Opslag niet-leden per ring € 1,00 

Als vereniging zullen wij u bijstaan indien u ringen wil bestellen en hier zelf niet de mogelijkheid voor heeft, of het niet digitaal voor elkaar krijgt.

Kom dan naar een vergadering en daar krijgt u de hulp.

Het bestuur.


 

In januari geen clubavond

De clubavonden houden wij in:

Februari

April

Juni

Oktober

November

 

 

Vogelvoer bestellen Rik bellen!

Telefoon: 5221306

 

Iedere dinsdagavond kunt U voer halen in onze berging.

Geopend van 18.30-19.30 uur.

Ook tijdens de vogelmarkten.

 De contributie voor 2023, € 34,00 overmaken aan de penningmeester.

Zie voor rekeningnummer het voorblad.

 

 

WIJ WENSEN AL ONZE LEDEN EEN HEEL GEZOND 2023.

 

 

 


DE DIAMANTDUIF, ( GEOPELIA CUNEATA )

ALGEMENE INFORMATIE. De diamantduif komt voor in geheel Australië, m.u.v. de kustlijn in het Zuiden. De biotoop bestaat uit allerlei, gebieden, van droge graslanden, sub tropische regenwouden en bergachtige streken. De voeding in de vrije natuur bestaat uit allerlei graszaden, alsook kleine insecten en kleine bessen, ze zijn altijd in de omgeving van water. Het geslachtsverschil uit zich in een bredere rode oogring bij de doffer. Ook is deze wat forser van model, heeft een rondere kopvorm en is helderder van kleur. De duivinnen bezitten meer bruin op de kop en rugdek/mantel. Jonge diamantduiven missen de rode oogring en zijn overwegend bruin van kleur met een vage vleugeltekening.

Als volièrevogel behoort de diamantduif tot de populairste duivensoorten, ze stellen geen hoge eisen qua huisvesting en voeding om al tot broeden over te gaan.

Zowel in gezelschap volière als in een ruime broedkooi zijn goede resultaten behaald. Diamantduiven kunnen zonder probleem bij andere vogels gehouden worden, zoals tropische vogels, Europese cultuurvogels en Neophema’s. Het is niet aan te bevelen om andere duiven soorten erbij te plaatsen of meer dan 1 paar diamantduiven bij elkaar in een ruimte te houden, vaak wordt de kweek dan verstoord. Als nestgelegenheid zijn diamantduiven niet echt kieskeurig. Het bekende tralie nestkastje of harzer nestbakje wordt zonder mee r geaccepteerd, maar wanneer er beplanting in de volière aanwezig is kan hier ook een vrijstaand nest in gemaakt worden. Het nest is vrij slordig gebouwd met wat takjes en wat gras, vaak vallen vrijstaande nesten zonder ingrijpen van de liefhebber uit elk aar . Diamantduiven leggen 2 witte eieren, welke na 14 dagen uitkomen. Vaak gebeurd het dat wanneer de kweek eenmaal begonnen is, de diamantduiven niet meer te houden zijn en het volgende legsel al gelegd is , voordat de ronde ervoor al zelfstandig is. Wan neer diamantduiven in de buitenlucht gehouden worden kan de kweektijd, wanneer we de nestgelegenheden niet weggehaald worden, duren vanaf eind februari tot november, Ondanks dat iedere vogelliefhebber de diamantduif kent of ooit ook gehouden heeft, is de diamantduif als tentoonstellingsvogel niet echt populair. Dit heeft een aantal oorzaken, maar weinig kwekers zijn echt bezig om goede kwaliteitsvogels te kweken, Veel liefhebbers hebben de diamantduif er bij voor de aardigheid. Hierdoor wordt vaak niet de moeite genomen om vers bloed in de collectie te brengen en ziet men het model danig versmallen. Dit geldt voor zowel de wildkleur als voor de mutaties. Ook wanneer diamantduiven op de tentoonstelling zijn ingezonden zien men, naast het vaak smalle model, dat de bevedering vaak beschadigd of ruw is, de kleur niet egaal en de vleugeltekening rommelig. Door de dan terechte lage waardering, ziet men helaas steeds minder diamantduiven op een tentoonstelling. Door iets meer aandacht van de kweker, is de kwaliteit van de diamantduif zeker te verbeteren en kan ook deze duif wel hoog scoren op een tentoonstelling. Als tentoonstellingsvogel kan men het beste de doffer inzenden.

Gezien de doffer van formaat, model, kleur en tekening, word de standaard makkelijker benaderd.

Bruin:  De bruinfactor verhindert het volledig uitkleuren naar zwart van het eumelanine. Dit wordt in een zandkleurig bruine vorm afgezet in de bevedering. Phaeomelanine wordt niet aangetast.

Pastel:  De pastelfactor reduceert zowel het eumelanine als het phaeomelanine en wel het eumelanine voor ongeveer 50%, en het phaeomelanine bijna volledig.

Witstuit (EF):  Een enkelfactorige vogel is altijd direct herkenbaar als witstuit. De (DF) dubbelfactorige witstuit is altijd een flinke nuance lichter. Als tentoonstelling vogel wordt deze niet gevraagd. De witstuitfactor reduceert zowel eumelanine als phaeomelanine, en wel op de volgende manier: Eumelanine van kop, borst, rug- en vleugeldek en staartpennen: reductie gedeeltelijk (30 a 40 %). Reductie in stuit en het staartdek: volledig. De gedeeltelijke reductie gebeurt over het algemeen niet zo egaal als bij de pastel factor. Dit komt omdat bij de pastelfactor de reductie over de gehele veer gelijkelijk verdeeld is. Bij de witstuit is de reductie aan de basis van de veren sterk en naar het uiteinde van de veer toe steeds zwakker. Een veer van een pastel is dus egaal licht grijs, terwijl de veer van een witstuit een witte basis bezit met een vrijwel normaal grijs uiteinde. Ook is de schouderpartij vaak wat lichter dan het rugdek. Het phaeo-melanine wordt volledig gereduceerd, behalve in de tekening van de binnenvlaggen van de slagpennen. Hoewel de roodbruine vlaggen vaak iets minder uitgebreid zijn, zijn ze wel roodbruin.

Als ze crème zijn is ook de pastelfactor aanwezig. Door het ontbreken van bruin in de lichaamskleur is deze altijd helder grijs.

Gezoomd: De mutatie veroorzaakt een reductie van het eumelanine. Die reductie is aan de basis van de veer zeer sterk en aan de rand van de veer zwak. Hierdoor ontstaat een lichte veer met een veel donkerder grijze zoom. Deze omzoming is vooral in het rug- en vleugeldek duidelijk waarneembaar. De slagpennen zijn niet donkergrijs meer, maar grijs met ook een lichtere kern. Het phaeomelanine wordt niet aangetast. Het lijkt zelfs of er een toename is.

Vooral bij jonge vogels is de hoeveelheid roodbruin in het rugdek opvallend De roodbruine binnenvlaggen van de slagpennen zijn als bij de wildkleur. De gezoomd mutatie is zeer waarschijnlijk opgetreden in een pastel diamantduiven. Deze combinatie vogels werden op dat moment ook wel briljant of overgoten genoemd. In de kweek bij de heer Pieter v.d. Hooven uit Zwolle is de gezoomd mutatie losgekoppeld en in de wildvorm zichtbaar geworden.

Topaas:  De benaming agaat is veranderd in topaas .Er vindt een reductie plaats van het eumelanine en in mindere mate een reductie van phaeomelanine. Opvallend is de duidelijke kop-nek scheiding. De blauwgrijze kop en nek tekenen duidelijk af tegen een meer beige-grijs rugdek. Doffers tonen altijd meer contrast en zijn hierdoor direct te herkennen .De tekening is als bij de wildkleur, inclusief bruine vlaggen i.p.v .roodbruine van de slagpennen .

Bont:  De mutatie veroorzaakt witte gekleurde veren over het gehele lichaam. Het patroon wat ontstaat is vlekkerig. Wat opvalt is dat de vleugelpennen en staartpennen meestal niet door de bontfactor beïnvloed worden. Er worden dan ook selectie gekweekte exemplaren waargenomen die vrijwel geheel wit zijn met enkel gepigmenteerde vleugel- en staartpennen. In het rugdek komen nog dan nog wel enkele donkere veertjes voor.

De ervaring van kwekers laat ons weten dat bonten na iedere rui wat witter worden, hierdoor is de kans groot dat het een mottle is . De meest symmetrische bonte met een percentage van ongeveer 40% tot 60% heeft de voorkeur.

Satinet:  De satinet mutatie veroorzaakt we een totale reductie van het zwarte eumelanine en een sterke reductie van het phaeo melanine. Het resterende pigment is een restant bruin melanine. Hierdoor ontstaat er een zeer lichte crème kleur, waarbij ook de oogkleur pruimrood is geworden. Er is twijfel over het bestaan van de satinet, de verwachting is dat het een combinatie van mutaties betreft. Bij meldingen van kwekers dat ze satinetten hadden betrof het combinatie vogels. Er is voor gekozen de satinet wel weer op te nemen in de standaard, meldingen van echte satinetten zijn zeer welkom

 Phaeo:  De Phaeo is nog in experimentele fase , de verwachting is dat deze mutant dezelfde is als bij de lachduif, daar wordt de EF phaeo egaal genoemd en de DF phaeo egaal. Er is sprake van een reductie van eumelanine en lijkt er op dat er een toename van phaeomelanine is .

Proefparingen zullen uitsluitsel moeten geven. Aan de fysieke eigenschappen kunnen dezelfde eisen worden gesteld als de wildkleur. Enige coulance wat betreft de egaliteit van het rug en vleugeldek is op zijn plaatst. De vorm van de vleugeltekening is hetzelfde als de wildkleur alleen de kleur zal enigszins crème over kunnen komen door het grote phaeo bezit .

 

VERERVING VAN DE MUTATIES

De vererving van de verschillende kleurmutaties is gebaseerd op het karakter ten opzichte van de Wildkleur.

 

MUTATIE VERERVING

Bruin                    Geslachtsgebonden en recessief.

Pastel                   Autosomaal en recessief

Witstuit               Autosomaal en dominant en kent geen lethaal factor.

Gezoomd            Autosomaal en recessief.

Topaas                Autosomaal en recessief.

Bont                     Autosomaal en recessief.

Satinet                 Geslachtgebonden en recessief.

Pheao                  Autosomaal en dominant en kent geen lethaal factor.

 

Met dank aan:

TC Tropische vogel en Parkieten

 


CONTACTAVONDEN EN MARKTEN.

Afgelopen maanden zijn wij weer van start gegaan met onze clubavonden.

Helaas zit nog niet in het systeem van onze leden, begrijpelijk na bijna 2 jaar niet mogen doen vanwege de Corona maatregelen.

Maar zowel de markten als de contactavonden zijn weer mogelijk.

Wij ONTMOETEN U DAAR GRAAG WEER.

Het bestuur.


Als u uw contributie voor 2023 nog niet heeft overgemaakt, wilt u dat dan deze maand afhandelen.

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd.

U kunt het bedrag, € 34.00 overmaken op:

NL62 INGB 0653 134 630. t.n.v. penningmeester Partropika

 Het bestuur.