CONTACTBLAD

VOGELVERENIGING

“PARTROPIKA

 Aangesloten bij de:

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders

Codenummer vereniging 340

Opgericht 28 mei 1962

Internet:         www.partropika.nl

E-mail :          info@partropika.nl

 

BESTUURSSAMENSTELLING.

Erevoorzitter                                                  G.J. Dalhuizen

 

Leden van verdienste                                       J. Pannekoek, E. Zweekhorst en

                                                                        A.J. Voorhorst

 

Voorzitter                                                        Rein Grefhorst

                                                                              Telefoon: 055 – 5414227

 

Secretaris                                                       Cor Balk                                                                                                                                           Telefoon: 055 – 5222549 / 06 43257013

 

Penningmeester                                                 John Huigen

                                                                              Telefoon: 055 - 5414807                 

 

Redactie clubblad                                             Kees van Maanen

                                                                              Telefoon: 055 – 3665628

 

Horeca                                                           Gerard Paulus

                                                                              Telefoon: 055 – 5420270

 

CONTRIBUTIE bedraagt € 30,00 per jaar. Moet per vooruitbetaling betaald worden.

INSCHRIJFGELD bedraagt € 4,00 en moet gelijk met de eerste contributie betaald worden.

U kunt het bedrag overschrijven op: Bankrekening  NL62INGB0653134630 t.n.v penningmeester “Partropika”,  of contant betalen tijdens de clubavonden, of op de vogelmarkten.

 

RINGENCOMMISSARIS.

Voor alle aangelegenheden betreffende ringen, kunt U contact opnemen met;

Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

 

Materialen  Ab van Lohuizen tel: 5216748.

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE.

Zij heeft tot doel, daar waar er problemen zijn, of vragen over vogels, samen met u oplossingen te zoeken.

 

PARKIETEN                                  Teun den Houdijker Telefoon: 055 – 5221472

EXOTEN/DUIVEN etc.          Johan de Hoop Telefoon: 055 – 5413294

KLEUR en POSTUURKANARIES  Rein Grefhorst Telefoon: 055 – 5414227

 

DAMESGROEP.

“Partropika” heeft een zeer actieve damesgroep, die o.a., de verloting op onze jaarlijkse tentoonstelling organiseert. De bijeenkomsten worden gehouden bij:

Diny Grefhorst  Warenargaarde 814 7329 GS Apeldoorn Telefoon: 055 – 55414227

                                                                                             

Bontheid bij onze kleurkanaries.

 Inleiding :

De meeste kanarie kwekers weten maar al te goed wat er met bontheid wordt bedoeld ,zeker onze kwekers tentoonstellers worden er wel eens mee geconfronteerd. Als ze het nu willen of niet af en toe komt er in het nest een vogel te voorschijn die hier en daar wat bontheid zal laten zien .Voor de keurmeesters is dit een zware fout, en zullen dit ook moeten bestraffen met NG ( Niet gekeurd ) . Dikwijls is er op onze tentoonstellingen ook een discussie als nu deze vogel wel of niet bont is, maar weet de keurmesters weten echt wel waar ze op moeten letten om bontheid vast te stellen, en oordeel niet te snel, om te zeggen de vogel is niet bont. De kweker die voor zijn plezier kanarie,s kweekt zal zich minder zorgen maken over eventuele bontheid in de bevedering , maar het is toch typisch dat ook deze kwekers proberen een zuivere vogel te kweken, zeker in de kleuren geel,wit,rood , willen deze mensen ook graag geen bontheid in de bevedering hebben. Natuurlijk is dit helemaal uitgesloten bij kwekers die selectief kweken, en op de standaard kweken .

Maar moeten we nu bontheid voor verder kweek nu resoluut uitsluiten ??

Bontheid uitsluiten voor de kweek ???. Het is deze vraag die regelmatig door kwekers gesteld wordt, op lezingen, voordrachten, keuringen, E-mails enz. Moet men nu echt bontheid uitschakelen voor verder kweek. In de bontheid kent men bonte phaeo, en eumelanine. Deze kunnen kan voortkomen in de veren, pluimpjes, haakjes, en baarden, en op de hoorndelen kortom overal kan bontheid voorkomen. Maar bontheid kan zich ook uiten in bonte pennen (kleurloos ) in de pigmentreeksen bijvoorbeeld. Het is niet makkelijk om nu direct te zeggen dat elke vorm van bontheid moet worden uitgesloten voor verdere kweek. Ik denk zelf dat dit zeker niet het geval hoeft te zijn. Menig grote kweker kweekt wel eens met vogels waar een minimale bontheid in voorkomt. Welke vetstof kweker weet eigenlijk niet dat dikwijls een erg mooie diep doorgekleurde en heldere vogel ergens een minimaal bont pluimpje wil laten zien. en dat dit pluimpje zich meestal ook nog openbaard in de binnenkant van de dijen van de vogel. Hoeveel kwekers zouden daar al niet mee geconfronteerd zijn geworden, en hoeveel zouden er daar al tegen de lamp gelopen zijn op de keuringen. Bij goede vetstofvogels moet men altijd letten op deze vorm van bontheid in de flanken, het komt regelmatig voor, en je kan het bijvoorbeeld voor een TT vogel ook makkelijk weghalen, zonder dat er bevederings fouten ontstaan. Dit valt zeker niet onder de noemer fraude, dit is het opmaken van een vogel, doe je het niet dan is het tijdens een keuring NG, haal je het pluimpje weg dan is het best mogelijk dat de vogel mee doet voor  en titel. En het zijn ook deze vogels die zeker niet voor de verdere kweek uitgeschakeld moeten worden, zoals eerder vermeld is de kleur van deze vogels meestal altijd erg goed. En kan dan ook gerust mee doorgekweekt worden. Natuurlijk moet de bontheid minimaal bedragen, en niet een halve flank, maar dat zal wel duidelijk zijn denk ik zo. Bontheid in de vleugel en of staartpenen, zowel Phaeo of eumelanine, en dan in grote mate is beter uit te sluiten, al zijn ook hier kwekers die er anders er over denken, zij weten dat er uit dit koppel bonte vogels komen, maar weten ook dat het model, en vorm, en kleur van deze vogels perfect is als er geen bonte jongen uit komt, zij nemen bewust deze gok. Met andere woorden zij weten dat er bont uit komt, maar als er geen uitkomen weten ze ook dat het dan erg goede vogels zijn.

Maar de meeste kwekers schakelen toch de bontheid in de bevedering als deze voorkomt in grote mate volledig uit.

Ook bontheid bij de pigment vogels bijvoorbeeld witte pennen in staart of vleugels worden normaal niet meer ingezet voor de kweek, daar de meeste jongen deze bonte pennen zullen overerven.

Bontheid in de hoorndelen.

Iedereen zal deze bontheid ook wel kennen ,wat te denken van een zwart streepje op de bek, een vlekje op het loopbeen, een witte teennagel enz. een vervelend voorkomen wat weinig of niets meer aan te doen is. Als deze vogels uitgeschakeld moeten worden voor de selectieve kweek, zijn de meningen nog wat verdeeld, Ik persoonlijk ben van mening dat doorkweken met bontheid in de hoorndelen flink vererft, en dus regelmatig zal terug komen. Bij mijn kweek van vetstofvogels zal ik dan vogels uitschakelen die bontheid in de hoorndelen laten zien. Ik hoop zo het een en ander verduidelijkt te hebben, maar ieder die zijn stam vogels goed kent weet nog beter om te gaan, met het wel of niet doorhouden van licht bonte pluimpjes in de bevedering. Succes Wout van Gils.

E-mail adres wout@woutvangils.be

 

 De Rijstvogel

 

Opvoeding / verzorging:

 

Rijstvogels kunnen zowel in een buiten als kamervolière gehouden worden en doen het ook als kooivogel in een ruime kooi goed. Om te voorkomen dat de vogels vervetten, moeten de zitstokken in de kooi zo ver van elkaar geplaatst worden, dat de dieren moeite moeten doen om van de ene naar de andere zitstok te komen.Begroeiing wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk.

 Voedsel:

Als basisvoer kunt u ze een zaadmengsel voor tropische vogels geven, met daarbij paddy en wat gebroken witte rijst. Ook insecten, eivoer en trosgierst worden van tijd tot tijd graag opgenomen. Maagkiezel en grit horen altijd in voldoende mate aanwezig te zijn, zodat de vogels ze naar behoefte kunnen opnemen.

Gedrag:

Deze vogels zijn bij uitstek geschikt voor de gezelschapsvolière. U kunt een paartje van deze vogels aanschaffen, maar het verdient aanbeveling om een klein groepje samen te houden. Wanneer ze ruim gehuisvest zijn, zodat er voldoende ruimte is voor alle vogels hoeft u geen problemen te verwachten. Andere vogelsoorten worden doorgaans met rust gelaten.

 Kweek Info:

Rijstvogels maken niet vaak een vrijstaand nest. Ze geven doorgaans de voorkeur aan een gesloten of halfopen broedhokje. Geschikte afmetingen hiervoor zijn een bodemoppervlak van ongeveer l5 vierkante cm. bij een hoogte van ongeveer 20 cm. Het nest wordt voornamelijk door het mannetje gebouwd van grof materiaal, zoals hooi grashalmen , kokosvezel en stro. Als bekleding komen zachte veertjes en dierenhaar in aanmerking. U kunt ongeveer 4 tot 6 witte eitjes verwachten. Zowel het mannetje als het vrouwtje bemoeit zich met het uitbroeden van de eitjes. Na ongeveer 13 dagen broeden komen de jongen uit het ei. De jongen worden door beide ouders gevoerd met zaden, maar ook veel insecten in diverse stadia en eivoer. De jongen vliegen na ongeveer 28 tot 32 dagen uit, ze kunnen dan nog niet voor zichzelf zorgen en worden nog gedurende een week of twee in afnemende mate door beide ouderdieren gevoerd en begeleid. Na ongeveer drie maande hebben de jongen hun volwassen kleuren. Ouderdieren in goede conditie kunnen per seizoen meerdere legsels grootbrengen.

 Belangrijk:

Deze populaire volièrevogels zijn doorgaans sterk en gehard. Het is voldoende wanneer u ze de beschikking geeft over een vorstvrij nachthok, waarin ze zich bij koude kunnen terugtrekken.

Alleen tijdens erg strenge winter kan verwarming of huisvesting binnenshuis nodig zijn. Rijstvogels zijn levendige vogels die gebruik maken van alle lagen van de volière. Ze nemen

tijdens warme dagen graag een bad. Een aardewerkenschaal, gevuld met fris water, is hiervoor ideaal.

Haal de schaal na enkele uren weg, zodat er geen kans bestaat dat de vogels van het inmiddels vervuilde water drinken.

Ziektes en aandoeningen.

 Aspergillose

Aspergillus fumigatus is de meest voorkomende Aspergillus soort die ziekte bij vogels veroorzaakt. Het is een schimmel die van nature bijna overal in de omgeving voorkomt. De schimmel vormt sporen, dit zijn minuscuul kleine deeltjes die in de lucht zweven. Op deze manier ademt de vogel ze in. Of een besmetting met de sporen ziekte veroorzaakt ligt voor het grootste deel aan de conditie van de vogel. Een gezond dier die goede voeding krijgt zonder deficiënties, zal in de meeste gevallen de ingeademde sporen zelf aan kunnen pakken, en er zal geen ziekte ontstaan. Een vogel kan ook gevoeliger zijn voor een infectie met aspergillus na behandeling met bepaalde antibiotica en weerstandonderdrukkende medicijnen (corticosteroiden).

Als de aspergillus niet opgeruimd wordt door het lichaam, zal hij zich vermenigvuldigen en ziekte veroorzaken. Dit is bij vogels bijna altijd in de luchtwegen.

Aspergillose kan een acuut of chronisch verloop hebben. Bij een acute vorm slaan de schimmelsporen op verschillende plekken aan en zorgen zo voor een grote infectie in geheel het lichaam. Behalve de luchtwegen kunnen ook bijvoorbeeld de lever en nieren aangetast worden. De vogel zal snel zeer ziek worden, niet willen eten en moeite hebben met ademen. Vaak drinken ze veel en kan de ontlasting groen gekleurd zijn. Ze kunnen zelf plotseling overlijden.

De chronische vorm komt vaker voor en hier groeien de schimmels vanuit één plek in het lichaam (vaak een plaats in de luchtwegen). Ze vormen plakkaten van schimmel.

 

De schimmel kan op verschillende plaatsen in het lichaam aanslaan. Zo kunnen schimmelplakkaten in de neus of in de keelspleet zitten, ook slaan ze vaak aan in de luchtzakken. Hier bedekken ze de wand en kunnen zelf de verbinding naar de longen afsluiten.

Sporen die gevormd worden verspreiden zich langzaam door het lichaam. Dit kan een erg sluipend proces zijn.

De vogels zijn niet acuut ziek, maar verliezen conditie, kunnen wat sloom zijn en wat meer slapen. Vaak is benauwdheid aanwezig, vooral na inspanning.

Als de schimmel in de luchtpijp in de buurt van de syrinx (stembanden van vogels) zit, kan het stemgeluid veranderen.

 

Het probleem bij deze vorm van de ziekte is, dat vaak pas hulp gezocht wordt als de schimmel zich al ver verspreid heeft. Dit maakt de behandeling moeilijker. Bij de chronische vorm van schimmel kan plotseling verslechtering optreden, dit kan bijvoorbeeld komen doordat een schimmelprop loslaat en (een deel van) de luchtpijp verstopt. Hierdoor kan de vogel geen/weinig lucht meer binnenkrijgen en ontstaat een acuut levensbedreigende situatie.

 

Diagnose

De diagnose van aspergillose kan op verschillende manieren gesteld worden. Er kan een swab genomen worden van neus, keelspleet of bovenste deel van de luchtpijp. Het materiaal wat hierdoor verkregen wordt kan onder een microscoop bekeken worden, hier kunnen de schimmeldraden gezien worden. Als de schimmelinfectie zich beperkt tot de luchtzakken, kunnen de swabs van de voorste luchtwegen een negatieve uitslag geven. De diagnose kan dan gesteld worden door rechtstreeks in de luchtzakken te kijken. Dit kan met een endoscoop, een kleine camera aan het einde van een smal buisje. Hiermee zijn dan de schimmelplakkaten te zien die  de wand van de luchtzakken bedekken.


Behandeling

Om een schimmelinfectie aan te pakken kan een speciaal voor vogels ontwikkeld antischimmelmiddel gegeven worden. De behandeling moet vaak lang worden volgehouden om alle schimmel weg te krijgen.

 

Bij grote schimmelproppen in bijvoorbeeld de luchtpijp of neus kan geprobeerd worden deze weg te halen, hiervoor moet de vogel onder narcose.

 

Naast de behandeling van de schimmel is het ook uiterst belangrijk om de achterliggende O(orzaak te vinden. Vaak zal de voeding aangepast moeten worden. Ook andere infecties, zoals met een virus of parasiet, kunnen de weerstand zo aantasten dat een schimmelinfectie kan aanslaan.

Deze publicatie is eigendom van Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle. www.dierenartsenpraktijk-zelhem-halle.nl

De bevedering is toch zo belangrijk.              W.v.Gils.

 

Een van de rubrieken op onze keurbriefjes is de bevedering, zeker niet een te onderschatten zaak, in de kweek, maar ook zeker als rubriek op het keurbriefje, er worden hier nogal wat fouten in gemaakt, ja tijdens het koppelen maar ook, tijdens de verzorging en opkooien van onze TT vogels, de vogel ka hierdoor nogal wat puntjes verliezen, maar ook winnen door een goede verzorging en met kennis ter zake te koppelen, en zorgen dat de vogel ook zijn bevedering in conditie kan houden. 

Te lange bevedering :

Deze fout komt nogal eens voor bij onze kanarievogels, en het zijn natuurlijk de schimmel vogels die hier meestal het ergste onder te lijden heeft.?Door deze lange bevedering zal de vogel zijn bevedering niet goed kunnen sluiten er zal er dan ook altijd wat rommelig, en pluizerig uitzien.Door deze te lange bevedering kan de vogel nooit een mooi gesloten verder pakje laten zien, en zal dus daar altijd op gestraft worden.Het is hier meestal de kweker die in de fout is gegaan Het niet goed opletten tijdens het koppelen is hier dan ook de oorzaak van.

 Te korte bevedering :

Ook dit komt voor bij onze vogels, en ook hier is een duidelijke fout van de liefhebber voor af gegaan, je ziet dit uiteraard veel voorkomen bij intensieve vogels, je ziet dit bijvoorbeeld duidelijk aan een opening achter het oog de bevedering sluit daar niet, en laat dus daar een opening zien wat uiteraard als foutief wordt aangezien. Ook ziet men een schrale bevedering aan de bek, ofwel de oortjes op het kopje, kortom op menige plaats ziet men openingen aan de bevedering. Het niet goed opletten tijdens het koppelen is hier dan ook de oorzaak van.

De oortjes (pluimpjes)

Deze opmerking kennen onze tentoonstellers ook wel, af en toe ziet men vogels meestal in de intensief reeks, en ook wel wat meer in de zwart en agaat reeksen, vogels met opstaande pluimpjes op het kopje kort bij de oortjes, daarom noemt men dit dan ook oortjes. Deze veertjes storen wat op het kopje en wordt dan ook als een lichte fout beoordeeld.Opletten bij het koppelen is ook hier weer een must, koppel nooit twee vogels met deze fouten aan elkaar.

 Te los in de flanken :

De bevedering zit niet goed gesloten, zeker niet onder aan de flanken komen deze wat langere bevedering te voorschijn, ,soms als de vogel verspringt komen deze pluimpjes weer goed te

zitten, maar bij de meeste blijven deze onder de vleugels uitkomen. dit wordt ook wel eens licht

bestraft. Al moet gezegd worden dat vogels die goed in conditie zijn deze eigenschap ook wel eens laten zien, maar dan is dit wel minimaal, en zijn duidelijk de pluimpjes niet te lang Te. Los in de flanken zal uiteraard het meeste voor komen bij de schimmel vogels.

Putje op het rugdek :

Je ziet wel eens vogels die op het rugdek een soort putje hebben een duidelijke fout in de bevedering valt ook direct op, ook deze fout is typisch voor schimmel vogels, maar kan ook ontstaan door vederpikken, en of door een lichte vorm van lumps, het is niet weg te werken, ofwel het moet ontstaan zijn door vuil.

 De nekkrul :

Ook dat is een fout die we veel zien de vogel heeft een soort krul in de nekstreek liggen die veel over een komt met de put in het rugdek, ook hier kan het ontstaan zijn door verenpikken ofwel door vuil maar meestal is het toch een aangeboren fout die er moeilijk zowel niet uit te krijgen is, en dus steeds fouten zal opleveren op de keurbrief.

 Ruwe bevedering :

Ook dit ziet men regelmatig, meestal komt dit omdat de vogel lange tijd geen badwater heeft gehad, of de vogel heeft last van mijten, en of ander ongedierte gehad (of nog )of een andere oorzaak is dan weer een te lange of te korte bevedering. Door deze fouten komen er nog meer fouten naar voren, je ziet door deze fout ook weinig of geen flank of rugdek tekening en de vogel zal door deze te lange en of slordige bevedering fel in punten achter uit gaan.

Gebroken vleugel of staart pennen :

Ook dit zie je nog voorkomen, dit kan natuurlijk ook ontstaan zijn tijdens je vervoer, of andere reden, maar door de vogels ruim voor de TT hierop te controleren zullen deze fouten zeer zeker minder voorkomen, let wel als je een pen links verwijderd moet je dit ook doen rechts, anders krijg je bv een ongelijke staart te zien daar de nieuwe pennen altijd een M/m of 5 langer te rug komen.

Fouten in de staart :

Dit zijn ook fouten die men regelmatig ziet, een te brede staart, waaier staart,ongelijke staart, een gerafelde staart, pennen nog in de schacht,in de groei enz,. Ook ziet men misvormde staarten door bv het uittrekken, ofwel door verenpikken in de nest of volière . Erfelijke eigenschappen komen hier ook wel eens voor. En in sommige kleuren komt het ook meer voor.Dikwijls zijn de fouten door dat de vogel niet goed is afgericht, deze beschadigingen kan men meestal weer  goed wegwerken door de staart te dompelen in goed warm water, en dan glad strijken, ofwel stomen boven warm water kan ook wel. Alle andere zijn meestal niet meer te herstellen en zal aftrekpunten opleveren.

 

Vleugel fouten :

Men ziet dan ook weer gerafelde pennen, gebroken pennen, haakpennen, kortom ook hier zijn wel fouten te bespeuren ook de X vleugels komt veel voor maar deze valt dan wel weer onder de rubriek houding. hetzelfde geld voor afhangende vleugels. Maar ook vleugel fouten zijn meestal te herstellen als men ruim van te voren en tijdens de rui de pennen hierop controleert, en uiteraard het badwater tijdig verstrekken.

Rui fouten :

Deze bevederings foutjes komen ook nog voor, maar is meestal van tijdelijke aard meestal ziet men nog ruistoppeltjes op het kopje, en deze zijn snel te verwijderen, door tegen de stoppels in te strijken de pelletjes worden dan gebroken en vallen er zo sneller af. Alle andere ruifouten

hebben hun tijd nodig en duurt de periode van de rui in totaal ongeveer zes weken.

Besluit :

Zoals je kunt vast stellen komen de meeste bevedering fouten door niet opletten van de liefhebber zelf zelden komen deze van de vogel, het begin is gemaakt door de liefhebber en

begint al met het koppelen. Een groot aantal kan men helpen oplossen door regelmatig de

vogels van badwater te voorzien, de vogels niet te dik op elkaar plaatsen, een ruime verblijfplaats afleiding enz. Dan de vogels ruim voor de Tt direct na de rui controleren op gebroken pennen  enz. Weet ook dat bevedering fouten ook andere fouten laten zien slechte ruwe, onverzorgde het levert je aftrek punten op, de vogel kan er meestal zelf weinig aan doen, maar de liefhebber des te meer. Slechte bevedering laten meestal ook de tekening in flanken en rugdek niet goed zien, en ook daar zullen dan weer aftrekpunten vallen.Het is dan ook van grote waarden en belang dat de bevedering goed wordt verzorgd en behandeld. En daarbij zal de liefhebber kweker zelf een grote rol in spelen en niet de vogel, en dit geld ook voor bestrijding van ongedierte bijvoorbeeld vedermijt en andere maar daar is ook al voldoende over geschreven.Als dit duidelijk is over gekomen heeft ook dit artikel weer wat opgeleverd.

 Succes Wout van Gils         

Rozenwater na het wassen 

Rozenwater wordt ook veel gebruikt door onze wit kwekers die dit  gebruiken  na  het wassen van hun vogels  men doet  dit  in het spoelwater ofwel men beneveld  de vogel na  met  een bloemen spuit waarin  1 deel water en een deel rozenwater zit met warm water ,benevel daags voor de TT de vogel daarmee  .Uiteraard kun je  dit  ook doen in het laatste spoelwater.

 Hieronder  nog  iets  meer  over het rozenwater in zijn algemeen .

Rozenwater is 100% natuurlijk product, dat gebruikt wordt voor het reinigen en ontspannen van de huid, het is ook geschikt voor gebruik op de tere huid rond de ogen en voor het ontspannen van vermoeide ogen.

Het is de meest fijne tonic die de natuur ons schenkt, met een veelzijdig gebruik je kunt het voor verschillende dingen gebruiken hier paar opgenoemd:- Rozenwater is uitermate geschikt om het haar mee te verzorgen. "Door het haar na te spoelen met rozenwater ( bijvoorbeeld na een shampoo beurt) krijgt het een natuurlijke glans doordat het de haar schubben afsluit."- Het heeft een kalmerende werking op zowel het haar als de huid. "Rozenwater kan gebruikt worden in haar- en gezicht maskers, als heerlijke body of facial mist in de warme zomermaanden maar ook als middel om acne te bestrijden."- Het heeft een reinigden werking en een heerlijk zachte geur. Voeg rozenwater toe in het bad en geniet van een heerlijk warm bad met kalmerende werking op de huid.

Etos, Andere drogisterijen. "Soms staat het niet in de winkel vraag er dan naar." Huidtype: Rozenwater is een geurend plantenwater (hydrolaat) dat ontstaat als bijproduct tijdens het distilleren van essentiële olie van rozen. Is veilig in gebruik en bevat geen alcohol. Het is een 100% natuurlijk product, met een veelzijdig cosmetisch gebruik; het heeft een kalmerende werking op zowel het haar als de huid en heeft een heerlijke geur. Het wordt gebruikt voor het reinigen en ontspannen van alle huidtypen. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op de tere huid rond de ogen. Verhouding bij gebruik beneveling van showvogels is half om half, maar één deel rozenwater op twee delen heet water geeft eveneens resultaat. Elke week minstens één keer toepassen, maar wanneer de vogels reeds enkele weken in de TT kooi vertoeven is het aan te bevelen tussendoor een extra benevelingsessie te organiseren.  Succes.

 

Met dank aan Wout van Gils.

______________________________________________________________________

Volledige behandelingen

Specialisatie:

Diabetes en reuma (Vergoeding door zorgvezekering)

Aangesloten bij brancheorganiastie PROVOET

 

Behandelingen volgens afspraak:

Motetstraat 1

____________________________________________________________Allround werkzaamheden zoals:

  • Timmerwerk, binnen / buiten
  • Metselwerk
  • Tegelwerk, badkamer, toilet, keuken
  • Vloeren leggen, plavuizen, laminaat
  • Vervangen van kozijnen, deuren
  • Plaatsen van dubbelglas
  • Plaatsen van dakkapellen, dakramen
  • Aanbouw en verbouw
  • Zolderverbouw en aftimmeringen
  • Uw verdere wensen

 

Bel gerust voor een afspraak of verdere informatie, 06-43257013

Cor Balk Timmer- en klussenbedrijf Motetstraat 1 7323 LD  Apeldoorn

k.v.k.nr. 08160707 btw.nr. 0561.85.534.B01  Rabobanknr. 1333.42.352


 Aluminium U of V profiel met melkwitte kap,

Met eindkap en metalen bevestigingsclips.

computer LED-dimmer met dag/nacht simulatie

25, 50 en 100 cm ledstrips  € 5,-- per 25cm

18, 36 en 72 leds. 600 Lumen,  35 K per led.

 Meer info op:  www.revos.nl

offerte aanvragen:

rene-vos@live.nl  of  06-18638372

Salomonszegel 59 Apeldoorn 

Molenstraat 175

Apeldoorn

Tel: 055 - 3120900  

Mobiel: 06 - 25312108

www.telenekens.com

Lood, zink, dakwerk, c.v., water, badkamers, sanitair etc.

Sjacco Telnekes